Opšte informacije

Šef katedreVanredni profesor dr sc. Slađana Tanasković

Na Katedri za opštu i neorgansku hemiju izvode se Integrisane akademske studije Farmacija i Farmacija – medicinska biohemija i Doktorske studije - modul Farmaceutska hemija.

Predmeti koji se izvode na integrisanim akademskim studijama u okviru Katedre:

  • Opšta i neorganska hemija, obavezni predmet za oba studijska programa
  • Hemija bioelemenata, izborni predmet za studijski program Farmacija 

Na Katedri se obavlja teorijska i praktična nastava, kolokvijumi, ispiti, seminarski radovi, konsultacije, diplomski i završni radovi na diplomskim i integrisanim akademskim studijama. U okviru doktorskih studija obavlja se nastava iz izbornog predmeta Protolitičke ravnoteže (Farmaceutska hemija – metode strukturne analize).

U okviru naučno-istraživačkog rada nastavnici i saradnici na Katedri bave se proučavanjem iz različitih oblasti: fizičko-hemijska karakterizacija farmakološki aktivnih supstanci, hemija kompleksnih jedinjenja, kinetika hemijskih reakcija, hemijska ravnoteža, hromatografija.

Članovi Katedre ostvaruju naučnu i stručnu saradnju sa institucijama u zemlji (Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za nuklearna istraživanja „Vinča“, „Hemofarm“ Vršac) i inostranstvu (Kemijski inštitut, Ljubljana).