Istorijat

Osnivanjem Farmaceutskog odseka Medicinskog fakulteta (1939), uveden je predmet Fizička hemija na II godinu studija Farmacije. Prvi nastavnik bio je dipl. ing. Pavle Savić, kasnije profesor Prirodno–matematičkog fakulteta u Beogradu i predsednik SANU. Predavanja je držao (1940) studentima prve generacije Farmaceutskog odseka do 1941. kada je nastava prekinuta Osnivanjem samostalnog Farmaceutskog fakulteta (1945), predavanja iz Fizičke hemije preuzeo je prof. dr Dragoljub Jovanović, profesor fizike na novoosnovanom fakultetu. Dipl. ing. Ivan Bajalović, bio je asistent (1946), predavač Fizičke hemije (1946-1960) i autor prve udžbeničke literature (Osnovi fizičke hemije I i II deo).

Uporedo s osnivanjem katedri, na Fakultetu je osnovan i Institut za fiziku i fizičku hemiju, a prvi upravnik ovog Instituta bio je profesor fizike, dr Bratislav Demetrović. Samostalni Institut za fizičku hemiju, osnovan 1949. godine, nalazio se u prostorijama zgrade Patološkog instituta Medicinskog fakulteta sve do preseljenja u novu zgradu (1991). Prvi upravnik Instituta bio je ing. Ivan Bajalović, koji je pored teorijske, držao i praktičnu nastavu do 1951. godine, kada je za asistenta postavljen dipl. farm. Kosta Nikolić. Za asistente su zatim postavljeni i dipl. ing. Olga Vitorović (1954), dipl. farm. Dobrila Pačković (1954), dipl. ing. Milan Pajević (1955), dipl. farm. Ksenija Velašević–Živković (1956), dipl. farm. Leposava Panić–Sablić (1960), dr sc pharm. Zorica Radović (1966) i dipl. fiz. hem. Dušan Malešev (1967).

Kasnije, za asistente su izabrane dipl. farm. Mirjana Medenica (1977) i dipl. farm. Vesna Kuntić (1989). Za asistente su izabrani i diplomirani fizikohemičari, Leposava Pavun (1991), Mara Aleksić (1994), Slavica Blagojević (1996), Nataša Pejić (1998) i Aleksandra Janošević Ležaić (2007), kao i dipl. farm. Jelena Rupar (2017). Na Katedri je zaposlena i spec. fiz. hem. Svetlana Mićić (od 2000.), saradnik za tehničku i administrativnu podršku rada Katedre (od 2010.).

Na Katedri su radili i tehničari: Zorica Milačić, Nikola Petrović, Sreten Milosavljević, Slobodan Trmčić i Jelena Stojov, a danas, Vesna Stojković (od 1996.) i Danijela Crnobrnja (od 1999.). Kao spremačice, radile su Terezija Mekovec i Stojanka Nedeljković, a od 2009., Olgica Čemerikić.

Predmet Fizička hemija promenio je naziv u Fizička hemija i instrumentalne metode (1978), a nastava se izvodila u III i IV semestru do 2007. (početak integrisanih akademskih studija, usaglašenih s Bolonjskom deklaracijom). Izvodila se i nastava predmeta Kliničko–hemijske laboratorijske metode (smer diplomirani farmaceut–medicinski biohemičar)

Danas se u okviru Katedre, na integrisanim akademskim studijama izvodi teorijska i praktična nastava predmeta Fizička hemija, Instrumentalne metode, Koloidna hemija (oba studijska programa), Primena radionuklida u biohemiji i mere zaštite (studijski program Farmacija-medicinska biohemija), kao i Physical Chemistry, Instrumental Methods i Colloid Chemistry (studijski program Pharmacy). Na doktorskim akademskim studijama iz modula Analitika lekova izvodi se nastava predmeta Spektroskopske metode u analitici lekova; Bromatologija, Odabrane instrumentalne metode, Farmaceutska tehnologija, Fizičko–hemijski fenomeni i instrumentalne metode i Farmakognozija, Odabrana poglavlja instrumentalnih metoda. Nastava predmeta Instrumentalne metode izvodi se na poslediplomskim specijalističkim studijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (studijski programi Ispitivanje i kontrola lekova, Sanitarna hemija i Toksikološka hemija).

Odlukom Saveta Farmaceutskog fakulteta (2010), Institut za fizičku hemiju promenio je naziv u Katedra za fizičku hemiju i instrumentalne metode (KFHIM).

Upravnici Instituta za fizičku hemiju/šefovi KFHIM bili su: doc. dr Ivan Bajalović (1949–1960.), profesori dr Kosta Nikolić (1960–1990.), dr Zorica Radović (1990–1999.), dr Dušan Malešev (1999–2007.) i dr Mirjana Medenica (2007–2017.), a od 2017. dr Nataša Pejić.