Istorijat

Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju (od 2010. godine) Farmaceutskog fakulteta u Beogradu osnovana je 1992. godine, pod nazivom Zavod, a zatim Institut za farmakokinetiku. Od uvođenja ove discipline do osamostaljivanja, Farmakokinetika je postojala u okviru Zavoda za farmakologiju sa farmakokinetikom.

Inače, Farmakokinetika je kao disciplina u nastavni plan Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu uvedena školske 1981/82. godine, najpre u okviru predmeta Farmakologija sa farmakokinetikom. Nastavu iz Farmakokinetike (i teorijsku i praktičnu) osmislila je i za prvih pet generacija studenata i izvodila prof. dr Milena Pokrajac. Prvi udžbenik i priručnik iz Farmakokinetike na srpskom jeziku, koji ima nekoliko izdanja do danas, je napisala prof. dr Milena Pokrajac. Od školske 1985/86. godine Farmakokinetika je u nastavni plan studija farmacije uvedena kao poseban predmet i za saradnika praktične nastave izabrana je Branislava Miljković, danas redovni profesor i šef Katedre za Farmakokinetiku i kliničku farmaciju. Povećanjem obima nastave ostvarile su se potrebe za novim saradnicima i na Katedri su u različitim vremenskim periodima bili zaposleni diplomirani farmaceuti: Branka Brzaković (1989-2001), Aleksandra Galetin (1993-1998), Ivan Kovačević (1999-2003), Anita Rakić (2001-2004), Marija Petronijević (2005-2007), Bojana Golubović (2008-2016), Teodora Bulog (2019-2021). Danas su na Katedri za farmakokinetiku i kliničku farmaciju zaposleni: Branislava Miljković (od 1985.), Katarina Vučićević (od 2003.), Sandra Vezmar Kovačević (od 2007.), Marija Jovanović (od 2009.), Milica Ćulafić (od 2010.), Milena Kovačević (od 2012.), Maša Roganović (od 2016.), Ana Homšek (od 2019.), Aleksandra Marković (od 2021.) i Katarina Lazarević (od 2021.).
Brz razvoj i značaj ove discipline u savremenom obrazovanju farmaceuta doveli su do njenog uvođenja ne samo u redovnu, nego i u poslediplomsku nastavu na Farmaceutskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu.

Počev od školske 1988/89. godine, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu je matičan za poslediplomske studije – magisterijum iz Farmakokinetike i za zdravstvenu specijalizaciju iz Kliničke farmacije.

Školske 2005/2006. godine, nakon uvođenja novog programa studiranja, usklađenog sa Bolonjskom deklaracijom, nastavni program integrisanih akademskih i poslediplomskih studija je osavremenjen i prilagođen. U studijski program integrisanih akademskih studija uveden je obavezan predmet Klinička farmacija i izborni predmet Odabrana poglavlja kliničke farmakokinetike. Počev od školske 2005/06. godine, Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju, je odgovorna za održavanje specijalističkih akademskih studija – modul Farmaceutska zdravstvena zaštita. Školske 2006/07. uvedene su doktorske studije iz Farmakokinetike koje su 2008/09. proširene u doktorske studije modul Farmakokinetika i klinička farmacija.