Opšte informacije

Šef katedredr sc. Slavica Ražić, redovni profesor

Katedra za analitičku hemiju se bavi razvojem i validacijom analitičkih metoda na nivou sledećih instrumentalnih tehnika: spektroskopske (FAAS/FAESETAASICP-AESXRF, IR, Raman, fluorimetrija, derivativna spektrofotometrija); separacione (HPLCTLCMEKCCLECSPE); elektroanalitičke (potenciometrija, voltametrija – savremene «strupping» tehnike), enzimske. Navedene metode se primenjuju u analizi sintetičkih i realnih uzoraka – leka, seruma, urina, dijalizata, tkiva, biljaka, zemljišta, vina, voda, hrane u cilju određivanja farmakološki aktivnih jedinjenja, metala/nemetala, elementnih vrsta). U analizi dobijenih rezultata primenjuju se odgovarajuće univarijantne i multivarijantne (hemometrijske) metode.

Na Katedri za analitičku hemiju izvode se:

  • Integrisane akademske studije u okviru predmeta:

Šifra

Predmet

Semestar

Tip

Status

Časovi nastave

ESPB

Studijski program

B1I1

Uvod u laboratorijski rad

II

AO

IB

15+30

3

farmacija-medicinska biohemija

F1O9

Analitička hemija I

II

AO

O

30+30

4

farmacija

B1O9

Analitička hemija I

II

TM

O

30+30

4

farmacija-medicinska biohemija

F2O2

Analitička hemija II

III

AO

O

45+45

7

farmacija

B2O2

Analitička hemija II

III

TM

O

45+45

7

farmacija-medicinska biohemija

F2I7

Odabrana poglavlja analitičke hemije sa modulom zelena hemija

VI

TM

IB

15+15+15

3

farmacija

Tip predmeta: AO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SA – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: MF – magistar farmacije, MF-MB – magistar farmacije-medicinski biohemičar.

  • Specijalističke studije za potrebe zdravstva iz sanitarne hemije

Nastavnici Katedre za analitičku hemiju su obezbedili studentima potrebnu udžbeničku literaturu (jedan univerzitetski udžbenik, dva praktikuma, zbirku zadataka i autorizovana skripta), kako za praktičnu, tako i za teorijsku nastavu.

Nastavnici Katedre za analitičku hemiju nastavili su kontinuitet u edukaciji studenata u okviru naučno-istraživačkog rada (radovi prezentovani na odgovarajućim skupovima i nagrađivani od strane Univerziteta).