Opšte informacije

Šef katedreRedovni profesor dr sc. Branislava Miljković

Vidovi studija koji se izvode na Katedri (nastavna aktivnost):

  • Integrisane akademske studije
  • Specijalističke akademske studije
  • Specijalizacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
  • Doktorske akademske studije

Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju je matična za užu naučnu oblast farmakokinetika i klinička farmacija na Univerzitetu u Beogradu.

U okviru Katedre obavlja se naučno-istraživački rad koji obuhvata populacionu farmakokinetičku analizu, modelovanje i simulacije farmakokinetičkih podataka, metabolizam lekova, farmakokinetičku procenu određenih terapijskih problema kao i ispitivanja komplijanse, interakcija i neželjenih reakcija lekova.
Klinička farmacija i farmaceutska zdravstvena zaštita predstavljaju nove oblasti istraživanja od posebnog značaja za farmaceutsku struku. Pored naučno-istraživačkog, u domen rada Katedre spada i ispitivanje biološke raspoloživosti i ekvivalentnosti preparata lekova, pisanje ekspertskih mišljenja za protokole kliničkih farmakokinetičkih studija i procena studija biološke raspoloživosti i ekvivalentnosti preparata lekova potrebna za izdavanje dozvole za stavljanje leka u promet.
Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju organizuje i učestvuje u kursevima kontinuirane edukacije za farmaceute.
Studenti mogu odabrati temu završnog rada iz oblasti koje su pokrivene predmetima integrisanih akademskih studija sa Katedre za farmakokinetiku i kliničku farmaciju. Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju je uključena u različite vannastavne aktivnosti studenata koje podrazumevaju različite edukativne kurseve i projekte (npr. Farmakoterapijski pristup, Savetovanje pacijenata). Takođe je angažovana u vođenju studentskih naučno-istraživačkih radova.