Prestanak statusa studenta

Prema Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije (Sl. glasnik 76/05) studentu prestaje status u slučaju:

  1. Ispisivanja sa studija.
  2. Završetka studija.
  3. Neupisivanja školske godine.
  4. Kad ne završi studije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa i to:
  • dve školske godine ako studijski program traje jednu školsku godinu;
  • tri školske godine ako studijski program traje jednu i po školsku godinu;
  • četiri školske godine ako studijski program traje dve godine;
  • šest školskih godina ako studijski program traje tri godine;
  • deset školskih godina ako studijski program traje pet godina.

     5. Izricanja disciplinske mere isključenja sa studija na visokoškolskoj ustanovi.

Studije po starom studijskom programu upisane do 2006. godine:

OBAVEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU PRIJAVILI DOKTORSKU DISERTACIJU DO STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („SL. GLASNIK RS“, BR. 76/2005, 100/2007 – AUTENTIČNO TUMAČENJE, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 I 99/2014, 45/2015 – AUTENTIČNO TUMAČENJE I 68/2015)

 

Po Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije, kandidati koji su prijavu doktorske disertacije podneli Fakultetu najkasnije do 30. septembra 2015. godine, mogu steći stručni naziv doktora farmaceutskih nauka odbranom doktorske disertacije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, najkasnije do kraja školske 2017/2018. godine, odnosno najkasnije do 30. septembra 2018. godine.

Postupak za studente kojima je prema Zakonu o visokom obrazovanju prestao status studenta.

Dodatno objašnjenje možete naći ovde.