Jelena Đajić

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinicaKatedra za analitičku hemiju
Radno mesto: Tehničar
Telefon: 3951-110; 3951-254; 3951-255
Email
jelena.djajic@pharmacy.bg.ac.rs

  

    Jelena Đajić mast. hemičar, rođena je u Beogradu 03.06.1988. godine. Završila srednju hemijsku školu u Pančevu. Na Hemijskom fakultetu u Beogradu diplomirala sa diplomskim radom pod naslovom: ,,Sinteza i karakterizacija azido kompeksa Ni(II) sa kondenzacionim proizvodom 2-(difenilfosfino)benzaldehida i Žirarovog T reagensa''. Na istom fakultetu završila i master rad sa temom: ,,Sinteza, karakterizacija, kristalne strukture i antimikrobna aktivnost dva pentagonalno-bipiramidalna kompleksa Fe(III) sa dihidrazonom 2,6-diacetilpiridina i Žirarovog T reagensa. Na Katedri za analitičku hemiju je zaposlena od 2018 godine.