Studentski parlament Farmaceutskog fakulteta

Na Farmaceutskom fakultetu, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonom o studentskom organizovanju, u cilju ostvarivanja prava i zaštite interesa studenata, aktivno funkcioniše Studentski parlament, kao organ fakulteta na kojem je osnovan. Parlament broji 23 člana. Studentski parlament može osnivati i druga tela i timove radi povećanja efikasnosti rada.

Tela i organi Studentskog parlamenta za školsku 2022/2023 godinu su:

 1. Predsednik Studentskog parlamenta - Nastasija Milojković br.tel. +381628967874
 2. Student prodekan - Ema Isaković br.tel. +381652335074
 3. Zamenik predsednika Studentskog parlamenta- Jana Radojković br.tel. +381641369215
 4. Generalni sekretar- Jovana Ćebić br.tel. +381621693044

Za sve informacije možete se obratiti Upravi Studentskog parlamenta na mail- 

pharlament1@gmail.com

Studentski parlament bira i razrešava dužnosti studenta prodekana, predstavnike studenata u organima i telima Fakulteta - Savetu, Nastavno-naučnom vecu,

Komisijama i dr.

U okviru Studentskog parlamenta funkcioniše i Centar za naučno-istraživački rad studenata

Predstavnici I godine

 •   MF - Una Haralambov

          haralambovuna@gmail.com 

 •   MB - Ivana Zlatković

          ivanazlatkovic1107@gmail.com

Predstavnici II godine

 •   MF - Miodrag Milošević

          mimiodragm@gmail.com

 •   MB - Mila Kešeljević

          milakeseljevic5@gmail.com

Predstavnici III godine

 •   MF - Julija Stanković

          stankovicjulija31@gmail.com

 •   MB - Katarina Marković

          katarinamarkoviclo2001@gmail.com

Predstavnici IV godine

 •   MF - Tamara Mirković

          tamaramirkovic20@gmail.com

 •   MB - Katarina Čolić

          cokolinoo0304@gmail.com

Predstavnici studenata u Savetu Fakulteta su:

1. Nastasija Milojković

2. Jana Radojković

3. Uroš Đorđević

4. Milica Rističević

Predstavnici studenata u Komisiji za praćenje i unapredjenje kvaliteta nastave:

1. Una Haralambov

2. Jana Radojkovć

3.  Tamara Mirković

4. Jovana Ćebić

5. Katarina MarkovićPredstavnici studenata  u Komisiji za kvalitet 

1. Branislav Beković 

2. Jana Radojković

Predstavnici studenata u Komisiji za disciplinsku

1. Elena Pura, član

2. Jovana Ćebić, zamenik člana

Predstavnici studenata u Etičkoj komisiji: 

1. Jana Radojković, član        

2. Jovana Ćebić, zamenik člana

Predstavnici studenata  u Komisiji za organizovanje i sprovodjenje postupka studentskog vrednovnovanja i pedagoškog rada nastavnika i saradnika:

1. Jovana Milojević

2. Elena Pura

Predstavnici studenata u Statiturnoj komisiji:

 1. Jana Radojković

Predstavnici studenata  u Komisiji za dodelu dodatnih ESPB-a:

1. Tamara Mirković

2. Ema Isaković

Predstavnici studenata u Komisiji za Studentsku stručnu praksu:

Smer magistar farmacije

 1. Nastasija Milojković
 2. Jana Radojković
 3. Marija Radiša

Smer magistar farmacije- medicinski biohemičar

 1. Ema Isaković