Studentski parlament Farmaceutskog fakulteta

Na Farmaceutskom fakultetu, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, u cilju ostvarivanja prava i zaštite interesa studenata, aktivno funkcioniše Studentski parlament, kao organ fakulteta na kojem je osnovan. Parlament broji 23 člana, a formira se tako što u njega ulazi po jedan predstavnik svake godine integrisanih akademskih studija sa svakog studijskog programa, kao i 15 predstavnika izbornih listi određenih po proporcionalnom sistemu. Tela i organi Studentskog parlamenta su:

 1. Predsednik Studentskog parlamenta (Radmila Avramovski, radmila.avramovski@gmail.com)
 2. Student prodekan (Marijana Jovičić, marijanajovicic91@yahoo.co.uk)
 3. Tim za nastavu i reformu, Tim za nauku i međunarodnu saradnju i Tim za odnose sa javnošću, kojima rukovode koordinatori timova. 

Izbori za Studentski parlament se održavaju u aprilu mesecu, a konstitutivna sednica se održava u oktobru, kada se verifikuju mandati članova, koji traju godinu dana. Studentski parlament bira i razrešava dužnosti studenta prodekana, predstavnike studenata u organima i telima Fakulteta – Savetu, Nastavno-naučnom veću, Komisijama i dr.

Sastav Parlamenta za školsku 2014/2015. godinu

Izborna lista „Zajedno”

 1. Aleksandar Damjanović, II godina
 2. Katarina Berdon, III godina;
 3. Nikola Bošković, III godina;
 4. Nikola Madžarević, III godina;
 5. Aleksa Petković, III godina;
 6. Marija Petković, III godina;
 7. Sonja Simić, IV godina;
 8. Radmila Avramovski, IV godina (nosilac izborne liste);
 9. Jovana Aranđelović, IV godina;
 10. Teodora Ralenac, IV godina;
 11. Branko Pavlović, IV godina;
 12. Ivana Ilić, IVgodina;
 13. Jelena Oluić, V godina;
 14. Nina Ljubojević, V godina;
 15. Damjan Kovačević, V godina.

Predstavnici II godine:

 • MF – Luka Marošanin (luka.marosanin@yahoo.com)
 • MB – Jelena Stanković (jpandas94@gmail.com) 

Predstavnici III godine

 • MF – Filip Dimitrijević (filip.dimitrijevic2@gmail.com)
 • MB – Bojana Pejović (pejovicbojana@rocketmail.com) 

Predstavnici IV godine

 • MF – Marijana Jovičić (marijanajovicic91@yahoo.co.uk)
 • MB – Nevena Marković (nevenairon@gmail.com) 

Predstavnici V godine

 • MF –  /
 • MB – Ana Šikora (anasikora91@gmail.com) 

Predstavnik studenata Farmaceutskog fakulteta u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu je Branko Pavlović student IV godine studijskog programa Farmacija – medicinska biohemija (e-mail: branko.fi4@gmail.com).