Učešće u realizaciji studentske stručne prakse

Savremeno obrazovanje farmaceuta i medicinskih biohemičara nužno zahteva uključivanje i podršku zdravstvenih profesionalaca i nastavnih baza iz prakse. Stoga je studentska stručna praksa deo nastavnog plana i sadržaja na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu i bliže je definisana Pravilnikom o studentskoj stručnoj praksi.

Farmaceutski fakultet u Beogradu svake godine tokom meseca septembra otvara poziv za sve zdravstvene ustanove apoteke i medicinsko-biohemijske laboratorije zainteresovane da se uključe u proces obrazovanja budućih magistara farmacije i magistara farmacije-medicinskih biohemičara. Sa zdravstvenim ustanovama koje se jave na objavljeni poziv Fakultet zaključuje ugovor o saradnji u realizaciji studentske stručne prakse. Zdravstvene ustanove mogu biti osnovane kao samostalne ustanove ili kao organizacione jedinice u okviru zdravstvene ustanove na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirate na e-mail: studentska.praksa@pharmacy.bg.ac.rs ili na broj telefona: + 381 11 3951 308