Studijski programi

________________________________________________________________________________________

Posle položenog specijalističkog ispita ili odbranjenog specijalističkog rada i odbranjene doktorske disertacije student stiče akademski naziv propisan Pravilnikom o izmenama Pravilnika o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva (Sl. glasnik RS br. 81/2010).

Detaljnije inforamcije možete naći u Pravilniku o specijalističkim akademskim studijama, kojim se uređuju uslovi, način i postupak upisa, studiranja, polaganja ispita i odbrane specijalističkog rada na specijalističkim akademskim studijama na Farmaceutskom fakultetu.