Centralna laboratorija

Centralna Laboratorija Farmaceutskog Fakulteta predstavlja organizacionu celinu u kojoj se obavljaju poslovi iz oblasti nastavne, naučno-istraživačke, stručne i zdravstvene delatnosti za potrebe Fakulteta i potrebe drugih pravnih i fizičkih lica.

Centralnu Laboratoriju Farmaceutskog Fakulteta čine sledeće organizacione jedinice:

  1. Laboratorija za ispitivanje i kontrolu lekova;
  2. Laboratorija za farmaceutsku mikrobiologiju i imunologiju;
  3. Laboratorija za kontrolu biljnih sirovina i biljnih lekova;
  4. Laboratorija za ispitivanje namirnica, dijetetskih suplemenata i dijetetskih proizvoda;
  5. Laboratorija za toksikološka ispitivanja;
  6. Laboratorija za farmaceutsko-tehnološka ispitivanja;
  7. Laboratorija za medicinsko-biohemijske analize;
  8. Laboratorija za farmakologiju;
  9. Laboratorija za farmakokinetička ispitivanja i studije biološke ekvivalentnosti;
  10. Laboratorija za kozmetologiju.

Detaljnu ponudu usluga Centralne Laboratorije možete pogledati ovde.