Konkurs za upis u prvu godinu studija školske 2024/25 - drugi upisni rok

UNIVERZITET U BEOGRADU

FARMACEUTSKI FAKULTET

 raspisuje

 KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2024/25. GODINU

- DRUGI UPISNI ROK -

Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet upisuje u prvu godinu integrisanih akademskih studija u drugom upisnom roku:

 1. Pet studenata na studijski program Farmacija – medicinska biohemija i pet studenta na studijski program Farmacija, akreditovanim na srpskom jeziku, svi u statusu samofinansirajućih studenata.
 2. Šest studenata na studijski program Farmacija na engleskom jeziku, svi u statusu samofinansirajućih studenata.
 3. državljana Republike Srbije, koji su srednju školu završili u inostranstvu školske 2023/24. godine ili završili program međunarodne mature u školskoj 2023/2024 godini (na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije, Sl. glasnik broj 50. od 7. juna 2024. godine, u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije), a koji nisu konkurisali u prvom konkursnom roku. Prilikom prijave na Konkurs, kandidati se izjašnjavaju za koji studijski program konkurišu (Farmacija ili Farmacija-Medicinska biohemija).
 4. Kandidate kojima je protekao status studenta, a po isteku roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa integrisanih akademskih studija i isteka produžetka roka dobijenog na lični zahtev studenta, student se, ukoliko želi, može ponovo upisati na studijski program. U slučaju ponovnog upisa, student se prijavljuje na konkurs za upis, uz obavezno polaganje prijemnog ispita. Student upisan na studije na ovaj način ulazi u akreditovanu kvotu za dati studijski program.
 5. Studentebez polaganja prijemnog ispita (konkurs je objavljen na sajtu Fakulteta).

Upis kandidata na studijski program Farmacija i Farmacija – medicinska biohemija, Farmacija na engleskom jeziku kandidata državljana Republike Srbije, koji su srednju školu završili u inostranstvu školske 2023/2024 godine, ili završili program međunarodne mature u školskoj 2023/2024 godini, vrši se na osnovu redosleda na Konačnim rang listama, koje su odvojene za ove tri kategorije. Rang lista se formira na temelju opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata prijemnog ispita (maksimalni broj bodova je 100). Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, IIIi IVrazredu, pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Prijemni ispit je pismeni, traje 180 minuta, a čine ga testovi iz Hemije i Matematike ili testovi iz Hemije i Biologije. Po osnovu prijemnog ispita kandidat može da osvoji najviše 60 bodova (30 bodova iz Hemije i 30 bodova iz Matematike ili Biologije).

Da bi kandidat stekao status studenta koji studira na teret budžeta Republike Srbije mora postići najmanje 51 bod (za kandidate državljane Republike Srbije, koji su srednju školu završili u inostranstvu školske 2023/2024godine, ili završili program međunarodne mature u školskoj 2023/24. godini), a za status studenta koji plaća školarinu najmanje 30 bodova (za kandidate koji konkurišu za upis na studijske programe Farmacija i Farmacija – medicinska biohemija na srpskom jeziku i  Farmacija na engleskom jeziku).

UPIS STUDENATA NA STUDIJSKI PROGRAM FARMACIJA I FARMACIJA – MEDICINSKA BIOHEMIJA NA SRPSKOM JEZIKU

Školarina za ove studijske programe iznosi 145.000,00 (mogućnost plaćanja u 8 rate) za državljane Republike Srbije i 2.500,00 EUR za strane državljane.

Kandidat za upis na integrisane akademske studije polaže prijemni ispit. Kandidatu koji je kao učenik III ili IV razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri mesta na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz kalendara takmičenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta. Prilikom predaje dokumenata na Konkurs, Komisija za upis će razmotriti osvojene nagrade i odlučiti o njihovom priznavanju.

 

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija na srpskom jeziku mogu se prilikom podnošenja dokumenata za Konkurs opredeliti za jedan, ili za oba studijska programa (Farmacija i/ili Farmacija-Medicinskabiohemija).

 

Svi kandidati, bez obzira da li su konkurisali za oba studijska programa ili samo jedan, biće rangirani na jedinstvenoj konačnoj rang listi. Ukoliko je kandidat konkurisao za oba studijska programa, u zavisnosti od mesta na jedinstvenoj Konačnoj rang listi, prilikom upisa se opredeljuje za studijski program koji će upisati.

 

Državljani Republike Srbije i strani državljani, koji su završili prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu, odnosno koji su stranu srednjoškolsku ispravu stekli završavanjem akreditovanog programa u srednjoj školi u Republici Srbiji, mogu da se upišu na studijski program ako im se nostrifikuje stečena strana školska isprava u skladu sa zakonom, pod jednakim uslovima kao i drugi kandidati. Imaoca strane visokoškolske isprave koji ostvari pravo na upis, Fakultet upisuje uslovno, uz obavezu da do početka nastave dostavi rešenje Agencije za kvalifikaciju njegove srednjoškolske isprave.

 

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja u školskoj 2024/25. godini mogu se upisati u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije. Prilikom prijavljivanja na Konkurs potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta ili potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija potrebnih školskih dokumenata. Kandidati koji poseduju dokumenta Republike Srpske konkurišu bez nostrifikacije, sem ukoliko se ne radi o završenom programu međunarodne mature ili nekoj drugoj stranoj srednjoj školi koju su završili u inostranstvu ili u Republici Srpskoj. Susedne zemlje u smislu ove odredbe su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, Republika Severna Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora. Kandidati svoju nacionalnu pripadnost potvrđuju pisanom izjavom (formular se dobija na Fakultetu) pri predaji konkursne dokumentacije.

 

Lice koje nema javnu ispravu o stečenom srednjem obrazovanju zato što je evidencija odnosno arhivska građa o tome uništena ili nestala, umesto te javne isprave, podnosi rešenje o utvrđivanju stečenog srednjeg obrazovanja koje donosi opštinski sud u vanparničnom postupku, u skladu sa članom 84. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS, broj 55/13, 101/17 i 27/18-dr. Zakon i 6/20).

 

Strani državljani upisuju se u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije. Strani državljanin plaća školarinu tokom celog školovanja.

UPIS STUDENATA NA STUDIJSKI PROGRAM FARMACIJA NA ENGLESKOM JEZIKU

Kandidati, državljani Republike Srbije i strani državljani, koji konkurišu za upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija Farmacija na engleskom jeziku,  polažu prijemni ispit na engleskom jeziku.

Školarina za studijski program Farmacija na engleskom jeziku iznosi 3.500,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti (mogućnost plaćanja u 8 rate) i za državljane Republike Srbije i za strane državljane.

UPIS DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE KOJI SU SREDNjU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU ILI ZAVRŠILI PROGRAM MEĐUNARODNE MATURE ŠKOLSKE 2023/24. GODINE

Kandidati, državljani Republike Srbije, koji su srednju školu završili u inostranstvu, ili završili program međunarodne mature školske 2023/24. godine, upisuju se na Fakultet na osnovu posebne rang-liste u okviru broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta (2 mesta), a na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije (Sl. glasnik broj 50. od 7. juna 2024. godine).

Prilikom prijavljivanja na Konkurs potrebno je predati rešenja o nostrifikaciji školskih dokumenata. Postupak nostrifikacije školskih dokumenata stečenih u inostranstvu obavlja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (Agencija za kvalifikacije, Majke Jevrosime 51, Beograd).

Uspeh kandidata koji su završili International Programmeu školskoj 2023/2024. godini se utvrđuje na način da prosečna ocena iz prva dva razreda srednje škole obezbeđuje minimalno 8, a maksimalno 20 bodova (zbir prosečnih ocena pomnožen sa 2), a uspeh na IB maturi vrednuje se sa maksimalnih 20 bodova. Svedočanostvo o međunarodnoj maturi izdaje se učeniku samo ako je ostvario zbirnu ocenu najmanje 24, dok maksimalna zbirna ocena iznosi 45. Shodno principu vrednovanja svedočanstava srednjih škola u Srbiji, zbirna ocena 24 odgovara 8 bodova, a zbirna ocena 45 odgovara 20 bodova. Formula za izračunavanje je sledeća:

 • Број бодова = 8 + (збирна оцена -24)× 12/21

Prijavljivanje kandidata u drugom upisnom roku obaviće se:

-  29. i 30. avgusta 2024. godine od 11:00 do 14:00 časova u Odseku za nastavu i studentska pitanja (šalter sala) Farmaceutskog fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450.

Dokumenta potrebna za prijavu na Konkurs

Državljani Republike Srbije

 1. Prijavni list (dobija se na Fakultetu)
 2. Fotokopije (ne treba da budu overene) svedočanstva o završenim razredima četvorogodišnje srednje škole i originali na uvid
 3. Fotokopija (ne treba da bude overena) diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i original na uvid
 4. Uverenje o državljanstvu
 5. Dokaz o uplati 6.000,00 dinara, na ime troškova organizacije i sprovođenja Konkursa na žiro račun Fakulteta 840-1127666-05, šifra 189 (za kandidate naše državljane koji su srednju školu završili u inostranstvu i za kandidate državljane Republike Srbije koji konkurišu na studijski program Farmacija na engleskom jeziku).
 6. Prevedene i overene fotokopije originalnih školskih svedočanstava izdatih u inostranstvu i original na uvid i rešenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije o nostrifikaciji ovih dokumenata (za kandidate državljane Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu 2023/24. godine, ili završili program međunarodne mature školske 2023/24. godine)
 7. Izjava (dobija se na Fakultetu) kojom se ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da lični podaci koje je kandidat dao mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka, te da se ti podaci mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljanja traženih podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bez podataka o ličnosti, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima

Predata fotokopirana dokumenta se ne vraćaju.

Prilikom predaje dokumenata kandidat će dobiti overenu potvrdu o prijavi na konkurs. To je jedini dokaz da je kandidat konkurisao za upis i bez nje ne može izaći na polaganje prijemnog ispita.

 

Strani  državljani

Strani državljani podnose sledeća dokumenta:

 1. Prijavni list (dobija se na Fakultetu)
 2. Fotokopije originalnih dokumenata iz srednje škole (svedočanstva i diplomu) koja moraju biti prevedena kod sudskog tumača i rešenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije o nostrifikaciji ovih dokumenata i originali na uvid
 3. Fotokopija originalnog izvoda iz matične knjige rođenih, prevedenog kod sudskog tumača i original na uvid
 4. Potvrda o regulisanom boravku (može se pribaviti u MUP Beograd, Odeljenje za strance, Savska 35, Beograd, a nakon upisa)
 5. Dokaz o uplati 8.000,00 dinara, na ime troškova organizacije i sprovođenja Konkursa  na žiro račun Fakulteta 840-1127666-05, šifra 189
 6. Prilikom upisa kandidat strani državljanin  je  dužan  da dostavi potvrdu da je zdravstveno osiguran (može se pribaviti u Odeljenju za inostrano osiguranje, Nemanjina 30, Beograd, a nakon upisa)
 7. Izjava (dobija se na Fakultetu) kojom se ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da lični podaci koje je kandidat dao mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka, te da se ti podaci mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljanja traženih podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bez podataka o ličnosti, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima

 Predata fotokopirana dokumenta se ne vraćaju.

Prilikom predaje dokumenata kandidat će dobiti overenu potvrdu o prijavi na konkurs. To je jedini dokaz da je kandidat konkurisao za upis i bez nje ne može izaći na polaganje prijemnog ispita.

Objavljivanje liste prijavljenih kandidata na osnovu bodova iz srednje škole i rasporeda polaganja prijemnog ispita

Lista prijavljenih kandidata sa postignutim bodovima po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi biće objavljena na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta 30. avgusta 2024. god. od 14:00 časova. 

Primedbe na tačnost objavljenih podataka i broj bodova iz srednje škole podnose se Komisiji za upis pismeno (preko arhive Fakulteta) ili putem e-maila (milica.benedik@pharmacy.bg.ac.rs), 30. avgusta 2024. god. u vremenu od 14:00 do 16:00 časova. Objavljivanje (korigovane) liste sa brojem bodova na osnovu uspeha u srednjoj školi, na internet stranici i oglasnoj tabli Fakulteta biće 30. avgusta 2024. u 16,30 časova.

 

Prijemni ispit i rezultati ispita

Prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz Hemije i Matematike ili Hemije i Biologije, 2. septembra 2024. god. od 10:00 do 13:00 časova. Kandidati su dužni da budu na Farmaceutskom fakultetu najkasnije do 9:30 časova.

Rešenja ispitnih zadataka biće istaknuta na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta 2. septembra 2024. god. do 15:00 časova.

Rang liste kandidata

Preliminarne rang liste kandidata biće objavljene na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta 2. septembra 2024. godine do 21:00 časova.

Prigovori na broj bodova sa preliminarne rang liste podnosiće se Komisiji za upis 3. septembra 2024. godine u vremenu od 9 do 13 časova i 4. septembra 2024 u vremenu od 10:00 do 11:00 časova. Prigovor se podnosi preko Arhive Fakulteta. Odluke Komisije za upis, na eventualno podnete prigovore, biće saopštene kandidatima 4. septembra 2024. god. u 11:30 časova.

Učesnik Konkursa koji nije zadovoljan odlukom Komisije za upis, može da podnese žalbu Dekanu Fakulteta 4. septembra 2024. god. od 12:00 do 13:00 časova, preko Arhive Fakulteta. Odluke Dekana, na eventualno podnete žalbe, biće saopštene kandidatima 4. septembra 2024. god. u 13:30 časova.

Konačna rang lista kandidata biće objavljena 4. septembra 2024. god. do 15:30 časova

Upis kandidata

Upis kandidata sa konačne rang liste  na integrisane akademske studije Farmacija i Farmacija – medicinska biohemija, Farmacija na engleskom jeziku i sa konačne rang liste za kandidate državljane Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu ili završili program međunarodne mature školske 2023/24godine, obaviće se PROZIVKOM 5. septembra 2024. godine u 11:00 časova  u Odseku za nastavu i studentska pitanja.Svi zainteresovani kandidati za upis treba da budu u Odseku za nastavu tačno u 11 časova. Kandidati prozivci i upisu moraju pristupiti lično, u suprotnom osoba koja se izjašnjava i upisuje u ime kandidata mora imati zvanično ovlašćenje .

Kandidati koji su stekli pravo upisa, a nisu prisustvovali prozivci/upisu na vreme, definitivno gube pravo upisa.

Dokumenta potrebna za upis kandidata

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid:

-  izvod iz matične knjige rođenih ( Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave),

-  svedočanstva o završenoj srednjoj školi,

-  diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (državljani Republike Srbije)

- originalna školska dokumenta (svedočanstva i diplome), prevod školskih dokumenata i rešenje o nostrifikaciji školskih dokumenata iz Ministarstva  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (za kandidate koji su srednju školu završili u inostranstvu ili program međunarodne mature)

-  dokaz o uplati 2.200,00 dinara na ime troškova upisnine na žiro račun Fakulteta 840-1127666-05, šifra 189

-  dve identične fotografije formata 3,5 × 4,5 cm,

- potvrda o uplati prve rate školarinena žiro račun Fakulteta 840-1127666-05, šifra 189

- ugovor o studiranju(dobija se na Fakultetu)

-  potvrda o regulisanom boravku, za kandidate strane državljane (može se pribaviti u MUP Beograd, Odeljenje za strance, Savska 35, Beograd)

- potvrda o zdravstvenom osiguranju, za kandidate strane državljane (može se pribaviti u Odeljenju za inostrano osiguranje, Nemanjina 30, Beograd)

Važna napomena: svaki kandidat koji je stekao pravo na upis, na Fakultetu dobija indeks i ŠV obrasce (ne treba ih kupovati).