Mast. ekol. Milana Ranimirović

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za botaniku
Radno mesto: Saradnik u nastavi
Telefon: +381 11 3951-303
Email: milana.ranimirovic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Milana Ranimirović je rođena 1997. godine u Sremskoj Mitrovici, u Srbiji, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2020. godine, a master rad pod naslovom: “Distribucija i ekologija vrsta roda Euphorbia L. sect. Helioscopia Dumort. (Euphorbiaceae) na području Srbije na osnovu podataka iz zbirki Herbarijuma Univerziteta u Beogradu (BEOU) i Prirodnjačkog muzeja (BEO)” odbranila je 2021. godine. Iste godine je upisala doktorske studije na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na modulu Ekologija biljaka i fitogeografija.

Kao stručni saradnik na Katedri za botaniku Farmaceutskog fakulteta u Beogradu zaposlena je od januara 2024. godine. Ovde učestvuje u realizaciji praktične nastave na predmetu Botanika.

Učestvuje na projektima:

  • Pribavljanje podataka i druge usluge u cilju nastavka uspostavljanja ekološke mreže u Republici Srbiji“ JNOP 01/ 2018 ("EKOLOŠKA MREŽA")
  • Pribavljanje podataka i druge usluge u cilju uspostavljanja ekološke mreže Evropske unije Natura 2000 kao dela ekološke mreže Republike Srbije“ JNOP 02/ 2018 (“NATURA2000”)
  • Balkan biodiversity across spatial and temporal scales - patterns and mechanisms driving vascular plant diversity (Fond za nauku, Program Ideje – šifra projekta 7750112)

Bavi se istraživanjem horologije, ekologije, taksonomije biljnih vrsta na prostoru Balkanskog poluostrva, kao i istraživanjem zaštićenih biljnih vrsta i staništa na teritoriji Republike Srbije.

Jezici: Engleski.