Interna obuka: Bezbedan rad sa opasnim hemikalijama i odlaganje otpada

Ovde možete preuzeti uputstva koja se odnose na bezbedan rad sa opasnim hemikalijama i odlaganje otpada

Obaveštenja o opasnosti i predostrožnosti

Oznake rizika i bezbednosti

Bezbedno rukovanje opasnim hemikalijama

Odlaganje otpada

Obaveštenje o elementima obeležavanja na osnovu klasifikacije hemikalija