Obaveštenje

Poštovani korisnici naših usluga,

Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet je ovlašćen od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R. Srbije i Ministarstva zdravlja R. Srpske za izdavanje toksikoloških ekspertskih izveštaja.

Procedura vezana za usluge izrade toksikoloških ekspertskih izveštaja sastoji se iz sledećeg:

 1. Sklapanje Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Farmaceutskim fakultetom u Beogradu (uputstvo za sklapanje Ugovora).
 2. Zahtev za izradu usluge na memorandumu korisnika usluge, uz odgovarajuću dokumentaciju u dva primerka (jedan primerak ostaje korisniku usluge).
 3. Potrebna dokumentacija obuhvata:
  • Kvalitativni i kvantitativni sastav proizvoda;
  • Specifikaciju aktivne supstance;
  • Specifikaciju pomoćnih supstanci;
  • Fizičko-hemijske osobine proizvoda;
  • Toksikološka svojstva proizvoda;
  • Ekotoksikološka svojstva proizvoda;
  • Procenu izloženosti proizvodu.
 4. Dokumentacija se dostavlja u vidu fotokopije originala na srpskom ili engleskom jeziku.
 5. Zahtev i dokumentaciju možete predati svakog radnog dana, direktno na portirnici Farmaceutskog fakulteta, preporučenom poštom ili elektronskim putem na adresu izvršioca usluge.
 6. Za pregled dostavljene dokumentacije i obaveštenje o eventualnoj dopuni je predviđeno osam dana. Izuzetno, ukoliko se radi o komplikovanijem proizvodu, ovaj rok može biti i duži.
 7. Nakon kompletiranja dokumentacije i evidentiranja uplate (Cenovnik), izveštaj će biti urađen u roku od 8 nedelja. Predračun za usluge šalje stručna služba Fakulteta.
 8. Urađen ekspertski izveštaj, nakon prethodnog obaveštenja od strane izvršioca usluge, preuzima se kod izvršioca usluge.
 9. Ukoliko je zahtev prethodno dostavljen elektronskim putem, prilikom preuzimanja izveštaja, potrebno ga je dostaviti i u štampanoj formi.

 

Hvala Vam što ste nam ukazali poverenje!