Odbrana doktorske disertacije mag. farm. Nevene Dabetić

Obaveštavam naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mag. farm. Nevene Dabetić pod nazivom „KOMPARATIVNA ANALIZA HEMIJSKOG SASTAVA I BIOLOŠKE AKTIVNOSTI EKSTRAKATA PLODOVA RAZLIČITIH SORTI VINOVE LOZE (Vitis vinifera L.) DOBIJENIH PRIMENOM ORGANSKOG I EUTEKTIČKOG RASTVARAČA“

Javna odbrana je zakazana za subotu 28.10.2023. godine u 11 časova u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu- Farmaceutskog fakulteta.

 

Komisija za ocenu i odbranu završene doktorske disertacije u sastavu:

dr sc. Ivana Radojčić Redovniković, redovni profesor, Sveučilište u Zagrebu- Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

dr sc. Jelena Antić Stanković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Farmaceutski fakultet 

dr sc. Ivana Đuričić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu- Farmaceutski fakultet              

dr sc. Vanja Todorović, docent, Univerzitet u Beogradu- Farmaceutski fakultet- predsednik komisije

 

Mentor:

dr sc. Slađana Šobajić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Farmaceutski fakultet