Nastavak prozivke i upis kandidata 13. jula 2023. godine u prvu godinu integrisanih akademskih studija školske 2023/24

Nakon završenog upisa u I godinu integrisanih akademskih studija, 1. jula 2023. godine, jedan kandidat se ispisao. Shodno tome, na studijskom programu Farmacija ostalo je upražnjeno jedno samofinansirajuće mesto.

Prozivka (od rednog broja508 sa konačne jedinstvene rang lis­te) do popune samofinansirajućih mesta predviđenih Konkursom obaviće se u četvrtak, 13. jula 2023. godine u 13 časova, u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta. Kandidat je u obavezi da prozivci pristupi tačno u 13 časova. Odmah nakon prozivke kandidat pristupa upisu.

Kandidati moraju pristupiti prozivci i upisu LIČNO. U suprotnom, osoba koja se izjašnjava i upisuje u ime kandidata, mora imati odgovarajuće ovlašćenje overeno u sudu/kod notara.

Kandidati, koji su konkurisali na oba studijska programa, opredeljuju se lično, pismenim izjašnjavanjem za upis na jedan studijski program.

KANDIDAT KOJI JE BIO NA KONAČNOJ RANG LISTI, A NIJE PRISTUPIO PROZIVCI/UPISU U PREDVIĐENOM ROKU, DEFINITIVNO GUBI PRAVO NA UPIS.

Dokumenta potrebna za upis

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose sledeće overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid:

  • izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave),
  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
  • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
  • dokaz o uplati 2.200,00 dinara na ime troškova upisnine,
  • dve identične fotografije formata 3,5x4,5 cm,
  • ugovor za kandidate koji plaćaju školarinu (dobija se na Fakultetu),
  • dokaz o uplati školarine (prva rata, može se platiti u 8 rata) za kandidate koji plaćaju školarinu. Broj žiro računa Fakulteta 840-1127666-05, šifra plaćanja 189.

Važna napomena: kandidati koji nemaju overene fotokopije dokumenata za upis, podnose originalna dokumenta. Svaki kandidat koji je stekao pravo na upis, na Fakultetu dobija indeks i ŠV obrasce (ne treba ih kupovati).