Konkurs za treći upisni rok na prvu godinu integrisanih akademskih studija u školskoj 2022/2023.godini

Konkurs za upis u prvu godinu studija školske 2022/23 - treći upisni rok

UNIVERZITET U BEOGRADU FARMACEUTSKI FAKULTET
raspisuje

KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2022/23. GODINU

- TREĆI UPISNI ROK -

Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet upisuje u prvu godinu integrisanih akademskih studija u drugom upisnom roku:

1. Sedam studenata na studijski program Farmacija na engleskom jeziku, svi u statusu samofinansirajućih studenata,

2. Dva studenta, državljana Republike Srbije, koji su srednju školu završili u inostranstvu školske 2021/22. godine ili završili program međunarodne mature u školskoj 2021/2022 godini (na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije, Sl. glasnik broj 62. od 27. maja 2022. godine, u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije), a koji nisu konkurisali u prvom konkursnom roku. Prilikom prijave na Konkurs, kandidati se izjašnjavaju za koji studijski program konkurišu (Farmacija ili Farmacija-Medicinska biohemija).

3. Dva studenta na studijski program Farmacija na srpskom jeziku, u statusu samofinansirajućih studenata, a koji nisu konkurisali u prvom konkursnom roku

4. Studente bez polaganja prijemnog ispita (konkurs je objavljen na sajtu Fakulteta).

Upis kandidata na studijski program Farmacija na engleskom jeziku, kandidata državljana Republike Srbije, koji su srednju školu završili u inostranstvu školske 2021/2022 godine, ili završili program međunarodne mature u školskoj 2021/2022 godini i studijski program Farmacija na srpskom jeziku, vrši se na osnovu redosleda na Konačnim rang listama, koje su odvojene za ove tri kategorije. Rang lista se formira na temelju opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata prijemnog ispita (maksimalni broj bodova je 100). Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu, pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Prijemni ispit je pismeni, traje 180 minuta, a čine ga testovi iz Hemije i Matematike ili testovi iz Hemije i Biologije. Po osnovu prijemnog ispita kandidat može da osvoji najviše 60 bodova (30 bodova iz Hemije i 30 bodova iz Matematike ili Biologije).

Da bi kandidat stekao status studenta koji studira na teret budžeta Republike Srbije mora postići najmanje 51 bod (za kandidate državljane Republike Srbije, koji su srednju školu završili u inostranstvu školske 2021/2022 godine, ili završili program međunarodne mature u školskoj 2021/22. godini), a za status studenta koji plaća školarinu najmanje 30 bodova (za kandidate koji konkurišu za upis na studijski program Farmacija na engleskom i srpskom jeziku).

UPIS STUDENATA NA STUDIJSKI PROGRAM FARMACIJA NA ENGLESKOM JEZIKU

Kandidati, državljani Republike Srbije i strani državljani, koji konkurišu za upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija Farmacija na engleskom jeziku, polažu prijemni ispit na engleskom jeziku.

Školarina za studijski program Farmacija na engleskom jeziku iznosi 3.500,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti (mogućnost plaćanja u 8 rate) i za državljane Republike Srbije i za strane državljane.

UPIS STUDENATA NA STUDIJSKI PROGRAM FARMACIJA NA SRPSKOM JEZIKU

Školarina za studijski program Farmacija na srpskom jeziku iznosi 145.000,00 RSD (mogućnost plaćanja u 8 rate za domaće državljane) i 2.500,00 EUR (mogućnost plaćanja u 8 rata za strane državljane).

UPIS DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE KOJI SU SREDNjU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU ILI ZAVRŠILI PROGRAM MEĐUNARODNE MATURE ŠKOLSKE 2021/22. GODINE

Kandidati, državljani Republike Srbije, koji su srednju školu završili u inostranstvu, ili završili program međunarodne mature školske 2021/22. godine, upisuju se na Fakultet na osnovu posebne rang-liste u okviru broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta (2 mesta), a na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije (Sl. glasnik broj 62. od 27. maja 2022. godine).

Prilikom prijavljivanja na Konkurs potrebno je predati rešenja o nostrifikaciji školskih dokumenata. Postupak nostrifikacije školskih dokumenata stečenih u inostranstvu obavlja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (Agencija za kvalifikacije, Majke Jevrosime 51, Beograd).

Uspeh kandidata koji su završili International Programme u školskoj 2021/2022. godini se utvrđuje na način da prosečna ocena iz prva dva razreda srednje škole obezbeđuje minimalno 8, a maksimalno 20 bodova (zbir prosečnih ocena pomnožen sa 2), a uspeh na IB maturi vrednuje se sa maksimalnih 20 bodova. Svedočanostvo o međunarodnoj maturi izdaje se učeniku samo ako je ostvario zbirnu ocenu najmanje 24, dok maksimalna zbirna ocena iznosi 45. Shodno principu vrednovanja svedočanstava srednjih škola u Srbiji, zbirna ocena 24 odgovara 8 bodova, a zbirna ocena 45 odgovara 20 bodova. Formula za izračunavanje je sledeća:
Broj bodova = 8 + (zbirna ocena -24) × 12 / 21

Prijavljivanje kandidata u trećem upisnom roku obaviće se:

- 20. i 21. septembra 2022. godine od 11:00 do 14:00 časova u Odseku za nastavu i studentska pitanja (šalter sala) Farmaceutskog fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450.

Dokumenta potrebna za prijavu na Konkurs

Državljani Republike Srbije


1. Prijavni list (dobija se na Fakultetu)
2. Fotokopije (ne treba da budu overene) svedočanstva o završenim razredima četvorogodišnje srednje škole i originali na uvid
3. Fotokopija (ne treba da bude overena) diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i original na uvid
4. Uverenje o državljanstvu
5. Dokaz o uplati 6.000,00 dinara, na ime troškova organizacije i sprovođenja Konkursa na žiro račun Fakulteta 840-1127666-05, šifra 189
6. Prevedene i overene fotokopije originalnih školskih svedočanstava izdatih u inostranstvu i original na uvid i rešenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije o nostrifikaciji ovih dokumenata (za kandidate državljane Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu 2021/22. godine, ili završili program međunarodne mature školske 2021/22. godine)
7. Izjava (dobija se na Fakultetu) kojom se ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da lični podaci koje je kandidat dao mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka, te da se ti podaci mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljanja traženih podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bez podataka o ličnosti, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima

Predata fotokopirana dokumenta se ne vraćaju.

Prilikom predaje dokumenata kandidat će dobiti overenu potvrdu o prijavi na konkurs. To je jedini dokaz da je kandidat konkurisao za upis i bez nje ne može izaći na polaganje prijemnog ispita.

Strani državljani

Strani državljani podnose sledeća dokumenta:

1. Prijavni list (dobija se na Fakultetu)
2. Fotokopije originalnih dokumenata iz srednje škole (svedočanstva i diplomu) koja moraju biti prevedena kod sudskog tumača i rešenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije o nostrifikaciji ovih dokumenata i originali na uvid
3. Fotokopija originalnog izvoda iz matične knjige rođenih, prevedenog kod sudskog tumača i original na uvid
4. Potvrda o regulisanom boravku (može se pribaviti u MUP Beograd, Odeljenje za strance, Savska 35, Beograd, a nakon upisa)

5. Dokaz o uplati 8.000,00 dinara, na ime troškova organizacije i sprovođenja Konkursa na žiro račun Fakulteta 840-1127666-05, šifra 189
6. Prilikom upisa kandidat strani državljanin je dužan da dostavi potvrdu da je zdravstveno osiguran (može se pribaviti u Odeljenju za inostrano osiguranje, Nemanjina 30, Beograd, a nakon upisa)
7. Izjava (dobija se na Fakultetu) kojom se ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da lični podaci koje je kandidat dao mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka, te da se ti podaci mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljanja traženih podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bez podataka o ličnosti, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima

Predata fotokopirana dokumenta se ne vraćaju.

Prilikom predaje dokumenata kandidat će dobiti overenu potvrdu o prijavi na konkurs. To je jedini dokaz da je kandidat konkurisao za upis i bez nje ne može izaći na polaganje prijemnog ispita.

Prijemni ispit i rezultati ispita

Prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz Hemije i Matematike ili Hemije i Biologije, 26. septembra 2022. god. od 10:00 do 13:00 časova. Kandidati su dužni da budu na Farmaceutskom fakultetu najkasnije do 9:30 časova.

Rešenja ispitnih zadataka biće istaknuta na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta 26. septembra 2022. god. do 15:00 časova.

Rang liste kandidata

Preliminarne rang liste kandidata biće objavljene na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta 26. septembra 2022. godine do 17:00 časova.

Prigovori na broj bodova sa preliminarne rang liste podnosiće se Komisiji za upis
27. septembra 2022. god. u vremenu od 10:00 do 11:00 časova. Prigovor se podnosi preko Arhive Fakulteta. Odluke Komisije za upis, na eventualno podnete prigovore, biće saopštene kandidatima 27. septembra 2022. god. u 11:30 časova.

Učesnik Konkursa koji nije zadovoljan odlukom Komisije za upis, može da podnese žalbu Dekanu Fakulteta 27. septembra 2022. god. od 12:00 do 13:00 časova, preko Arhive Fakulteta. Odluke Dekana, na eventualno podnete žalbe, biće saopštene kandidatima
27. septembra 2022. god. u 13:30 časova.

Konačna rang lista kandidata biće objavljena 27. septembra 2022. god. do 15:30 časova

Upis kandidata

Upis kandidata sa konačnih rang lista na integrisane akademske studije Farmacija na engleskom i srpskom jeziku i sa konačne rang liste za kandidate državljane Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu ili završili program međunarodne mature školske 2021/22 godine, obaviće se 28. septembra 2022. godine u periodu od 11:00 do 14:00 časova u Odseku za nastavu i studentska pitanja.

Kandidati koji su stekli pravo upisa, a nisu se upisali na vreme, definitivno gube pravo upisa.

Dokumenta potrebna za upis kandidata za studijski program Farmacija na engleskom i srpskom jeziku i kandidata državljana Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu ili program međunarodne mature školske 2021/22. godine

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid:

- izvod iz matične knjige rođenih ( Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave),

- svedočanstva o završenoj srednjoj školi,

- diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (državljani Republike Srbije)

- originalna školska dokumenta (svedočanstva i diplome), prevod školskih dokumenata i rešenje o nostrifikaciji školskih dokumenata iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (za kandidate koji su srednju školu završili u inostranstvu ili program međunarodne mature)

- dokaz o uplati 2.200,00 dinara na ime troškova upisnine na žiro račun Fakulteta 840-1127666-05, šifra 189

- dve identične fotografije formata 3,5x4,5 cm,

- potvrda o uplati prve rate školarine (437,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti) na žiro račun Fakulteta 840-1127666-05, šifra 189, za kandidate koji upisuju studijski program Farmacija na engleskom jeziku

- potvrda o uplati prve rate školarine (može se uplatiti u osam rata) na žiro račun Fakulteta 840-1127666-05, šifra 189, za kandidate koji upisuju studijski program Farmacija na srskom jeziku

- ugovor o studiranju, za kandidate koji upisuju studijski program Farmacija na engleskom i srskom jeziku (dobija se na Fakultetu)

- potvrda o regulisanom boravku, za kandidate strane državljane (može se pribaviti u MUP Beograd, Odeljenje za strance, Savska 35, Beograd)

- potvrda o zdravstvenom osiguranju, za kandidate strane državljane (može se pribaviti u Odeljenju za inostrano osiguranje, Nemanjina 30, Beograd)

Važna napomena: svaki kandidat koji je stekao pravo na upis, na Fakultetu dobija indeks i ŠV obrasce (ne treba ih kupovati).