Konkurs za upis studenata na integrisane akademske studije bez polaganja prijemnog ispita za školsku 2022/23. godinu

KONKURS ZA UPIS STUDENATA BEZ POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA ZA ŠKOLSKU 2022/23 GODINU

U prvu godinu integrisanih akademskih studija, bez polaganja prijemnog ispita može se upisati:


1. lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama prvog stepena, odnosno visoko obrazovanje stečeno prema odredbama zakona koje su važile do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16);


2. student druge visokoškolske ustanove, koji je ostvario najmanje 60 ESPB bodova na studijskom programu akademskih studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi. Student drugog univerziteta, odnosno druge samostalne visokoškolske ustanove, ne može se upisati na Fakultet, ukoliko mu je do okončanja studijskog programa na visokoškolskoj ustanovi na kojoj je upisan ostalo 60 ili manje ESPB bodova;


3. student fakulteta u sastavu Univerziteta koji je upisan na jedan studijski program, može upisati drugi studijski program u okviru istog fakulteta u sastavu Univerziteta ako je na programu koji studira ostvario najmanje 60 ESPB bodova (položene sve ispite na prvoj godini studija);


4. student kome je prestao status studenta u skladu sa članom 101. stav 7. tač. 2. i 3. Statuta Univerziteta (u slučaju ispisivanja sa studija i neupisivanja školske godine), koji je ostvario najmanje 60 ESPB bodova na studijskom programu.


Navedena lica mogu se upisati samo kao samofinansirajući studenti i ne ubrajaju se u odobreni broj studenata za određeni studijski program.


Ukoliko je javna isprava, odnosno diploma ili uverenje o pređenom delu studijskog programa stečeno na teritoriji Republike Srbije, odluku o priznavanju položenih ispita, odnosno ESPB bodova donosi Nastavno – naučno veće Fakulteta.


Lice koje podnosi zahtev za upis bez polaganja prijemnog ispita dostavlja Fakultetu:
1. pisani zahtev za upis
2. zahtev za priznavanje ispita, studijski program sa matičnog fakulteta, overen od strane tog fakulteta, uverenje o položenim ispitima, uverenje o studiranju (za prelazak sa drugih visokoškolskih ustanova), uverenje o diplomiranju ili diploma (za upis lica koje imaju stečeno visoko obrazovanje), rešenje o prestanku statusa studenta (za upise u slučajevima ispisivanja sa studija i neupisivanja školske godine) i dokaz da je uplatio troškove, odnosno naknadu za priznavanje ispita.

Ukoliko je visokoškolska isprava sa kojom kandidat konkuriše za upis bez prijemnog ispita stečena u inostranstvu ( osim ukoliko je stečena u Republici Srpskoj ), obavezno se sprovodi postupak priznavanja u skladu sa Zakonom i opštim aktom Univerziteta. Kandidati su dužni da prilikom prijavljivanja podnesu Fakultetu potvrdu o započetom postupku priznavanja uz ostalu dokumentaciju.

Pisani zahtev (molbu) za upis u školsku 2022/23. godinu kandidati treba da podnesu radnim danima u periodu od 01.09. do 30.09. 2022. godine, u vremenu od 11:00 do 14:00 časova, u Odseku za nastavu i studentska pitanja. Upis primljenih kandidata obaviće se 10.10.2022. godine u Odseku za nastavu i studentska pitanja od 11:00 do 14:00 časova.


Podnošenje zahteva za upis i priznavanje ispita posle završenog drugog fakulteta iznosi 33.000,00 dinara, a podnošenje zahteva za prelaz posle završene prve godine (sa ostvarenih 60 ESPB) na drugom fakultetu iznosi 6.500,00 dinara. Uplate se vrše na žiro račun broj 840-1127666-05, šifra plaćanja 189.


Napomena: Skreće se pažnja studentima koji podnose zahtev za upis i priznavanje ispita sa drugih fakulteta, da se ne ispisuju sa matičnih fakulteta dok se ne reši njihov zahtev.