Nastavak prozivke i upis kandidata 13. jula 2022. godine

Nakon završenog upisa u I godinu integrisanih akademskih studija, 2. jula 2022. godine, četiri kandidata su se ispisala. Shodno tome, na studijskom programu Farmacija ostala su upražnjena dva samofinansirajuća mesta, a na studijskom programu Farmacija - Medicinska biohemija, tri samofinansirajuća mesta.

Prozivka (od rednog broja466 sa konačne jedinstvene rang lis­te) do popune broja samofinansirajućih mesta predviđenih Konkursom obaviće se u sredu, 13. jula 2022. godine u 13 časova, u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta. Kandidat je u obavezi da prozivci pristupi tačno u 13 časova. Odmah nakon prozivke kandidat pristupa upisu.

Kandidati moraju pristupiti prozivci i upisu LIČNO. U suprotnom, osoba koja se izjašnjava i upisuje u ime kandidata, mora imati odgovarajuće ovlašćenje overeno u sudu/kod notara.

Kandidati, koji su konkurisali na oba studijska programa, opredeljuju se lično, pismenim izjašnjavanjem za upis na jedan studijski program.

KANDIDAT KOJI JE BIO NA KONAČNOJ RANG LISTI, A NIJE PRISTUPIO PROZIVCI/UPISU U PREDVIĐENOM ROKU, DEFINITIVNO GUBI PRAVO NA UPIS. 

Dokumenta potrebna za upis

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose sledeće overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid:

  • izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave),
  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
  • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
  • diplome sa republičkih (čiji je pokrovitelj Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, R. Srbije) i međunarodnih takmičenja stečene u III ili IV razredu srednje škole iz matematike u pojedinačnom takmičenju (ako ih poseduju),

kao i:

  • dokaz o uplati 2.200,00 dinara na ime troškova upisnine
  • dve identične fotografije formata 3,5x4,5 cm,
  • ugovor za kandidate koji plaćaju školarinu (dobija se na Fakultetu)
  • dokaz o uplati školarine (prva rata, može se platiti u 8 rata) za kandidate koji plaćaju školarinu. Broj žiro računa Fakulteta 840-1127666-05, šifra plaćanja 189.

Važna napomena: kandidati koji nemaju overene fotokopije dokumenata za upis, podnose originalna dokumenta. Svaki kandidat koji je stekao pravo na upis, na Fakultetu dobija indeks i ŠV obrasce (ne treba ih kupovati).