UPISI GODINA NA SVIM STEPENIMA POSLEDIPLOMSKE NASTAVE ZA ŠKOLSKU 2022/23. GODINU

Upis studenata za sve godine, osim prve, doktorskih akademskih i specijalističkih akademskih studija, obaviće se, radnim danima, u periodu od 26.9.2022. do 14.10.2022. godine u Odseku za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta u vremenu od 9,30 do 14,30 časova.

Svi studenti su u obavezi da pristupe upisu, bez obzira koju godinu studija upisuju, dok im traje rok za završetak studijskog programa koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa na koji su upisani, na osnovu čl. 101. st.1. Statuta Univerziteta (Glasnik Univerziteta u Beogradu, br. 201).

Pre pristupanja upisu, potrebno je da studenti pogledaju obaveštenje na sajtu Fakulteta vezano za prestanak statusa studenta.

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/studije/doktorske-akademske-studije/2962/prestanak-statusa-studenta-/

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/studije/specijalisti%C4%8Dke-akademske-studije/35/prestanak-statusa-studenta/

Studenti (specijalističkih i doktorskih akademskih studija), koji su pisali molbu za produžetak roka za završetak studijskog programa za školsku 2022/23. godinu, takođe su u obavezi da pristupe upisu. Molbe za produžetak roka mogu se podneti isključivo u periodu od 12.9.2022. godine do 30.09.2022. godine, preko Arhive Fakulteta. U istom roku, studenti koji ispunjavaju uslov za mirovanje školske 2022/23. godine, mogu podneti molbu za mirovanje sa potrebnom dokumentacijom i upisati se u roku predviđenom za upis na osnovu odobrene molbe za mirovanje. Ukoliko se naknadno pojave uslovi za mirovanje, studenti mogu podneti molbu prodekanu bez obzira na datum.

Po Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 88/2017) čl. 109. st.1. tač. 3. studentu prestaje status studenta ukoliko ne pristupi upisu godine.

Kandidati koji lično snose troškove školarine imaju mogućnost da istu plate u četiri rate, s tim što su dužni da prvu ratu plate prilikom upisa, uplatnicom na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta, broj 840-1127666-05, šifra 189.

Školarina se može uplatiti u punom iznosu ili u ratama, sledećom dinamikom:

-        I rata pri upisu

-        II rata do 1.12.2022. godine

-        III rata do 15.02.2023. godine

-        IV rata do 30.04.2023. godine

Kandidati kojima troškove studija snosi pravno lice, dužni su da se pre upisa obrate koleginici Vinki Bjelić Đorđević. Kontakt telefon 011 3951 229, mail adresa bjelic.vinka@pharmacy.bg.ac.rs kako bi se blagovremeno izvršila uplata pre nego što studenti pristupe upisu.

VEOMA VAŽNA NAPOMENA: Studenti doktorskih akademskih i specijalističkih akademskih studija su u OBAVEZI da popune elektronski ŠV – 20 obrazac. Obrazac se nalazi u donjem desnom uglu matičnih podataka o studentu, kada se uđe na nalog. Svaki student može pristupiti svom nalogu kada pristupi početnoj internet stranici Fakulteta, pa u donjem levom uglu kategorija servisi, pa studentski servisi. ŠV obrazac je već popunjen od prošle godine, tako da je dovoljno samo zaključati obrazac ili izmeniti podatke koji su se u međuvremenu promenili, pa zaključati obrazac. Student će pristupiti svom nalogu preko šifre koju je već dobio u Odseku za nastavu. Ukoliko student nema šifru, preuzeće novu u Odseku za nastavu i popuniće ŠV obrazac. Tek nakon popunjavanja obrasca, student pristupa upisu u Odseku za nastavu i studentska pitanja. Studenti koji ne popune elektronski ŠV obrazac neće biti upisani i prestaće im status studenta.

 

 

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

Prilikom upisa na doktorske akademske studije potrebno je priložiti:

 1. Jedan obrazac ŠV-20 (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
 2. Jedan semestralni list za overu prethodne školske godine (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
 3. Indeks (sa potpisima nastavnika koji potvrđuju da su studenti izvršili obaveze predviđene planom i programom)
 4. Za samofinansirajuće studente dokaz o uplati školarine,  (primerak uplatnice na ime prve rate školarine). Školarina po školskoj godini iznosi 175 000,00 dinara.
 5. Uplatnicu na iznos od 100,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta broj 840-1127666-05, šifra 189, na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere (uplatnicu donose i samofinansirajući i studenti koji se finansiraju sa budžeta)
 6. Ugovor (dobija se na Fakultetu, potpisuje se lično)
 7. Izjava (dobija se na Fakultetu)

Pravo upisa II godine studija na teret budžeta Republike Srbije ima student koji je ostvario 48 ESPB bodova iz I godine u školskoj 2021/22. godini, a pravo upisa III godine student koji je položio sve ispite iz prve godine (60 ESPB) i ostvario 48 ESPB bodova u školskoj 2021/22. godini. Saglasno čl. 99. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 88/2017) u narednim godinama studija broj studenata visokoškolska ustanova može povećati za najviše 20% u odnosu na prethodnu godinu, u skladu sa odlukom nadležnog organa Fakulteta.

Potrebno je da student pre upisa popuni deo formulara potvrde o ostvarenom broju ESPB na ime izrade doktorske disertacije, i to isključivo deo koji se odnosi na lične podatke. Student formular potvrde dostavlja mentoru, koji će se izjasniti koliko je ESPB student ostvario na ime izrade doktorske disertacije.

Studenti koji su pisali molbu za produžetak statusa studenta za školsku 2022/23. godinu i koja je odobrena, na ime školarine uplaćuju iznos od 11 000,00 dinara. Školarina se može uplatiti u punom iznosu, prilikom upisa.

NAPOMENA:Krajnji rok za polaganje ispita je 30. septembar 2022. godine. Ispiti položeni do ovog datuma se računaju kao položeni u školskoj 2021/22. godini.

 

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE

Prilikom upisa na specijalističke akademske studije potrebno je priložiti:

 1. Jedan obrazac ŠV-20 (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
 2. Jedan semestralni list za overu prethodne školske godine (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
 3. Indeks (sa potpisima nastavnika koji potvrđuju da su studenti izvršili obaveze predviđene planom i programom)
 4. Za samofinansirajuće studente dokaz o uplati školarine,  (primerak uplatnice na ime prve rate školarine).
 5. Uplatnicu na iznos od 100,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta broj 840-1127666-05, šifra 189., na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere
 6. Ugovor (dobija se na Fakultetu, potpisuju lično samo studenti koji se sami finansiraju)
 7. Izjava (dobija se na Fakultetu)

Studenti koji su pisali molbu za produžetak statusa studenta za školsku 2021/22. godinu i koja je odobrena, na ime školarine uplaćuju iznos od 11 000,00 dinara. Školarina se može uplatiti u punom iznosu, pri upisu.

NAPOMENA:Krajnji rok za polaganje ispita je 30. septembar 2022. godine. Ispiti položeni do ovog datuma se računaju kao položeni u školskoj 2021/22. godini.

 

SPECIJALIZACIJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA

Studenti upisani na specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, u aprilu školske 2022. godine upisuju prvi semestar 14.10.2022. godine u vremenu od 9,30 do 14,30 časova. Za upis je potrebno doneti dva ŠV obrasca, indeks i uplatu školarine.

Kandidati kojima troškove studija snosi pravno lice, dužni su da se pre upisa obrate koleginici Vinki Bjelić Đorđević. Kontakt telefon 011 3951 229, mail adresa bjelic.vinka@pharmacy.bg.ac.rs kako bi se blagovremeno izvršila uplata pre nego što studenti pristupe upisu.