Prozivka i upis kandidata 2. jula 2022. godine

Nakon prvog dana upisa u I godinu integrisanih akademskih studija, 1. jula 2022. godine, ostalo je upražnjeno 90 budžetskih mesta na studijskom programu Farmacija i 28 budžetskih mesta na studijskom programu Farmacija - Medicinska biohemija. Na studijski program Farmacija može se upisati još 47 samofinansirajućih studenata, a na studijski program Farmacija - Medicinska biohemija može se upisati još 20 samofinansirajućih studenata.

Prozivka (od rednog broja 201 sa konačne jedinstvene rang lis¬te) do popune broja budžetskih i samofinansirajućih mesta predviđenih Konkursom obaviće se u subotu, 2. jula 2022. godine u 8h, u amfiteatru A1 Farmaceutskog fakulteta. Kandidat je u obavezi da prozivci pristupi tačno u 8h. Odmah nakon prozivke kandidat pristupa upisu.

Kandidati moraju pristupiti prozivci i upisu LIČNO. U suprotnom, osoba koja se izjašnjava i upisuje u ime kandidata, mora imati odgovarajuće ovlašćenje overeno u sudu/kod notara.

Kandidati, koji su konkurisali na oba studijska programa, opredeljuju se lično, pismenim izjašnjavanjem za upis na jedan studijski program.

KANDIDAT KOJI JE BIO NA KONAČNOJ RANG LISTI, A NIJE PRISTUPIO PROZIVCI/UPISU U PREDVIĐENOM ROKU, DEFINITIVNO GUBI PRAVO NA UPIS.

Dokumenta potrebna za upis

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose sledeće overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid:
- izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave),
- svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
- diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
- diplome sa republičkih (čiji je pokrovitelj Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, R. Srbije) i međunarodnih takmičenja stečene u III ili IV razredu srednje škole iz matematike u pojedinačnom takmičenju (ako ih poseduju),
kao i:
- dokaz o uplati 2.200,00 dinara na ime troškova upisnine
- dve identične fotografije formata 3,5x4,5 cm,
- ugovor za kandidate koji plaćaju školarinu (dobija se na Fakultetu)
- dokaz o uplati školarine (prva rata, može se platiti u 8 rata) za kandidate koji plaćaju školarinu. Broj žiro računa Fakulteta 840-1127666-05, šifra plaćanja 189. Školarina se može uplatiti na šalteru pošte na Farmaceutskom fakultetu, koji će raditi 2. jula, u vreme trajanja upisa.

Važna napomena: kandidati koji nemaju overene fotokopije dokumenata za upis, podnose originalna dokumenta. Svaki kandidat koji je stekao pravo na upis, na Fakultetu dobija indeks i ŠV obrasce (ne treba ih kupovati).

Pdf verzija stranice