Prozivka i upis kandidata 1. jula 2022. godine

Prozivka (od rednog broja 1 do 200 sa konačne rang lis¬te) i upis kandidata u I godinu integrisanih akademskih studija obaviće se, u petak, 1. jula 2022. godine u 8h, u amfiteatru A1 Farmaceutskog fakulteta.

Kandidati moraju pristupiti prozivci i upisu LIČNO. U suprotnom, osoba koja se izjašnjava i upisuje u ime kandidata, mora imati odgovarajuće ovlašćenje overeno isključivo u sudu/kod notara.
Kandidati, koji su konkurisali na oba studijska programa, opredeljuju se pismenim izjašnjavanjem za upis na jedan studijski program.

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati za upis (od rednog broja 1 do 200 sa konačne rang liste), treba da budu prisutni na Fakultetu 1. jula 2022. god u 8:00 časova (amfiteatar A1).

KANDIDAT KOJI JE BIO NA KONAČNOJ RANG LISTI, A NIJE SE UPISAO U PREDVIĐENOM ROKU, DEFINITIVNO GUBI PRAVO NA UPIS!

UPIS KANDIDATA KOJI SU U SKLADU SA ODLUKOM VLADE REPUBLIKE SRBIJE I STRUČNIM UPUTSTVOM MINISTARSTVA PROSVETE NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA KONKURISALI, I OSTVARILI PRAVO UPISA,U OKVIRU AFIRMATIVNE MERE PROGRAMA ZA UPIS STUDENATA SA INVALIDITETOM OBAVIĆE SE 1. JULA 2022. GODINE U 7:30 ČASOVA, U ODSEKU ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA.

Dokumenta potrebna za upis

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose sledeće overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid:
- izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet ga pribavlja po sluzbenoj duznosti, osim za kandidate koji su rodjeni van Srbije)
- svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
- diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
- diplome sa republičkih (čiji je pokrovitelj Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, R. Srbije) i međunarodnih takmičenja stečene u III ili IV razredu srednje škole iz matematike i/ili hemije u pojedinačnom takmičenju (ako ih poseduju),
kao i:
- dokaz o uplati 2.200,00 dinara na ime troškova upisnine
- dve identične fotografije formata 3,5x4,5 cm.

Važna napomena: kandidati koji nemaju overene fotokopije dokumenata za upis, podnose originalna dokumenta.

Svaki kandidat koji je stekao pravo na upis, na Fakultetu dobija indeks i ŠV obrasce (ne treba ih kupovati).

Pdf verzija stranice