UniSAFE projekat - Ending Gender Based Violence (GBV)

UniSAFE- Ending Gender Based Violence (GBV) je evropski inter-univerzitetski projekat, koji ima za cilj iskorenjivanje rodno zasnovanog nasilja u univerzitetskim sredinama i naučno-istraživačkim organizacijama. Sa projektnom se detaljno možete upoznati ovde.