Prozivka i upis kandidata 6. jula 2021. godine

Nakon prvog dana upisa u I godinu integrisanih akademskih studija, 5. jula 2021. godine, ostalo je upražnjeno 88 budžetskih mesta na studijskom programu Farmacija i 23 budžetska mesta na studijskom programu Farmacija - Medicinska biohemija. Na studijski program Farmacija može se upisati još 47 samofinansirajućih studenata, a na studijski program Farmacija - Medicinska biohemija može se upisati još 22 samofinansirajuća studenta.

Prozivka (od rednog broja 201 do 300 sa konačne jedinstvene rang lis­te) i upis studenata do popune broja budžetskih i samofinansirajućih mesta predviđenih Konkursom obaviće se u utorak, 6. jula 2021. godine u 8h, u amfiteatru A1 Farmaceutskog fakulteta.

Prozivka (od rednog broja 301 sa konačne jedinstvene rang lis­te) i upis studenata do popune broja budžetskih i samofinansirajućih mesta predviđenih Konkursom obaviće se u utorak, 6. jula 2021. godine u 12h, u amfiteatru A1 Farmaceutskog fakulteta.

Kandidati moraju pristupiti prozivci i upisu LIČNO. U suprotnom, osoba koja se izjašnjava i upisuje u ime kandidata, mora imati odgovarajuće ovlašćenje overeno u sudu/kod notara.

Kandidati, koji su konkurisali na oba studijska programa, opredeljuju se lično, pismenim izjašnjavanjem za upis na jedan studijski program.

 

KANDIDAT KOJI JE BIO NA KONAČNOJ RANG LISTI, A NIJE SE UPISAO PREDVIĐENOM ROKU, DEFINITIVNO GUBI PRAVO NA UPIS.

 

Dokumenta potrebna za upis

 

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose sledeće overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid:

-        izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave),

-        svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

-        diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

-        diplome sa republičkih (čiji je pokrovitelj Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, R. Srbije) i međunarodnih takmičenja stečene u III ili IV razredu srednje škole iz matematike u pojedinačnom takmičenju (ako ih poseduju),

kao i:

-        dokaz o uplati 2.200,00 dinara na ime troškova upisnine

-        dve identične fotografije formata 3,5x4,5 cm,

-        ugovor za kandidate koji plaćaju školarinu (dobija se na Fakultetu)

-        dokaz o uplati školarine (prva rata, može se platiti u 8 rata) za kandidate koji plaćaju školarinu. Broj žiro računa Fakulteta 840-1127666-05, šifra plaćanja 189. Školarina se može uplatiti na šalteru pošte na Farmaceutskom fakultetu, koji će raditi 6. jula, u vreme trajanja upisa.

Važna napomena: kandidati koji nemaju overene fotokopije dokumenata za upis, podnose originalna dokumenta. Svaki kandidat koji je stekao pravo na upis, na Fakultetu dobija indeks i ŠV obrasce (ne treba ih kupovati).