Važne informacije o merama zaštite pri polaganju ispita i načinu prijavljivanja ispita u junskom i julskom roku

O obeveznim merama zaštite pri usmenom polaganju ispita informišite se ovde.

O obeveznim merama zaštite pri pismenoj proveri znanja informišite se ovde.

prijavi i potvrđivanju izlaska na ipsit, kao i o pripremi rasporeda polaganja informišite se ovde.