Upis godine na SAS Farmacija 3: modul Puštanje leka u promet za školsku 2016/2017 godinu

Upis studenata na specijalističkim akademskim studijama Farmacija 3, modul: Puštanje leka u promet, obaviće se 20.02.2017. godine u Odseku za nastavu i studentska pitanja Farmaceutskog fakulteta u Beogradu u vremenu od 11-13 časova, za studente koji su specijalističke studije upisali u prolećnom semestru školske 2012/13 godine.

Svi studenti su u obavezi da pristupe upisu, bez obzira koju godinu studija upisuju, dok im traje rok za završetak studijskog programa koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa na koji su upisani, na osnovu čl. 94. st.1. tač. 4. Zakona o visokom obrazovanju. Po Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 76/05) čl. 94.st.1.tač.3. studentu prestaje status studenta ukoliko ne pristupi upisu godine.

Prilikom upisa (produžetka) školske 2016/17 godine (za studente koji su upisali prvu godinu školske 2012/13, a još nisu završili specijalističke akademske studije) uz molbu za produžetak roka za završetak studija, naslovljenu na prodekana za poslediplomsku nastavu i kontinuiranu edukaciju, potrebno je priložiti i:

1. Jedan obrazac ŠV-20 (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta)

2. Uplatnicu na iznos 11.000,00 dinara na ime upisa produžetka, kao i uplatnicu na iznos od 100,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta broj 840-1127666-05, šifra 189., na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere