Godišnja nagrada Farmaceutskog fakulteta za najbolje naučno istraživačke radove doktoranata

Na konkursu za dodelu Godišnje nagrade Farmaceutskog fakulteta za najbolje naučno istraživačke radove studenata poslediplomskih studija u 2016. godini, komisija u sastabu: prof. dr Aleksandra Topić, prof. dr Sandra Vezmar Kovačević i doc. dr Ivana Pantelić dodelila je sledeće nagrade:
1. nagrada: Mirjana Nacka - Aleksić
Naziv rada: Polne razlike u potogenezi eksperimentalnog autoimunskog encefalomijelitisa kod pacova.
 
2. nagrada: Aleksandra Buha
Naslov rada: Toksični efekti produžene izloženosti kadmijumu i/ili polihlorovanim bifenilima u pacova.
 
3. nagrada: Miroslav Dinić
Naslov rada: Lactobacillus fermentum BGHV110 postbiotic triggers protective PINK1-dependent autophagy in HepG2 cells: application in acetaminophen overdose.
 
3. nagrada Tamara Gojković
Naslov rada: Da li neholesterolski steroli i distribucija lipoproteinskih subklasa mogu da predvide različite obrasce homeostaze holesterola i odgovor na terapiju statinima.