Upis studenata na specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

Za upis na specijalističke studije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika koji će se obaviti 25.10.2016. i 26.10.2016. godine, u vremenu od 10 do 17 časova, u Odseku za nastavu, potrebna dokumentacija je:

-         Plavi specijalistički indeks (može se nabaviti u skriptarnici Fakulteta),

-         Dva obrasca ŠV – 20,

-         Dve fotografije,

-         Izvod iz matične knjige rođenih,

-         Dokaz o uplati školarine

-       Uplatnicu na iznos od 2.200,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta, na ime administrativnih troškova upisa na studijski program

Cenovnik možete pogledati ovde.

Kandidati koji lično snose troškove specijalizacije dužni su da školarinu uplate uplatnicom na žiro - račun Fakulteta broj 840-1127666-05, šifra plaćanja 189 i da uplatnicu dostave prilikom upisa. Školarinu mogu uplatiti u četiri jednake rate, prvu pri upisu.

Kandidati kojima troškove specijalizacije snosi pravno lice, dužni su da pre upisa, a prilikom prijave na Konkurs, dostave podatke o pravnom licu (PIB, žiro - račun, adresu i fax), kako bi im faktura bila ispostavljena i uplata izvršena do upisa. Kontakt osoba za izdavanja fakture je Slavica Kojić, mail adresa slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs telefon 3951 298.