Podnošenje prigovora Komisiji za upis na broj bodova sa Preliminarne bodovne liste

Primedbe na broj bodova sa preliminarne bodovne liste se podnose pismeno Komisiji za upis Fakulteta. Popunjen formular (može se dobiti u Arhivi Fakulteta) i depozit od 2000,00 din. se predaju u arhivi Fakulteta 30. juna 2016. (od 9-14 časova) i 1. jula 2016. (od 8-10 časova). Odluke u vezi podnetih prigovora biće saopštene kandidatima 1. jula 2016. god. u 12:00 časova. Ukoliko se prigovori uvaže, kandidatima se depozit vraća u punom iznosu.