Konkurs za upis na specijalizacije i uže specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika za aprilski upisni rok 2017. godine

Na osnovu Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Republike Srbije (Sl. glasnik 10/2013, 91/2013, 113/2013, 109/2014) Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

 

raspisuje

 

K O N K U R S

ZA UPIS NA SPECIJALIZACIJE I UŽE SPECIJALIZACIJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA

ZA APRILSKI UPISNI ROK 2017. GODINE

 

Potrebna dokumentacija za prijavu na Konkurs je:

 

-        Rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije,

-        Fotokopija diplome o završenim osnovnim studijama. Kandidati koji nisu završili Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet, potrebno je da prilože overenu fotokopiju diplome,

-        Overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu,

-        Za zaposlene odluku firme u kojoj je kandidat zaposlen da će snositi troškove specijalizacije,

-        Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu moraju imati priznatu stranu visokoškolsku ispravu (verifikacija za nastavak obrazovanja vrši se na Univerzitetu u Beogradu, Studentski trg 1),

-        Za kandidate strane državljane neophodno je rešenje Ministarstva zdravlja dotične države,

-        Prijava koja se dobija u Arhivi Fakulteta,

-        Za nezaposlene zdravstvene radnike dokaz da su zdravstveno osigurani (fotokopija zdravstvene knjižice)

-        Samo za kandidate koji konkurišu za upis na uže specijalizacije potrebno je da prilože i overenu fotokopiju diplome o prethodno završenoj specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

 

Za strane državljane

Shodno izmeni člana 185. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS br. 106/15 od 21.12.2015. godine, a koji je stupio na snagu 29.12.2015. godine), daje se mogućnost stranom državljaninu, koji je završio fakultet zdravstvene struke, a ne obavlja zdravstvenu delatnost kao profesiju u Republici Srbiji, da se obrati Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, bez prethodne saglasnosti Ministarstva zdravlja Republike Srbije za upis na specijalizacije/uže specijalizacije. U tom slučaju potrebno je da kandidat ima rešenje o odobrenju specijalizacije Ministarstva zdravlja zemlje koja ih upućuje na specijalizaciju/užu specijalizaciju kao i do sada.

Uz prijavu i rešenje svog Ministarstva kojim su upućeni na specijalizaciju /užu specijalizaciju u Republiku Srbiju, kandidati su u obavezi da dostave:

 

-        Rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave (ako su fakultet završili u inostranstvu),

-        Overenu fotokopiju originalne diplome o završenom fakultetu,

-        Overenu fotokopiju originalne diplome o položenom specijalističkom ispitu (za prijavu na uže specijalizacije),

-        Potvrdu o regulisanom stručno-državnom ispitu,

-        Kopiju pasoša,

-        Potvrdu da je pohađao kurs srpskog jezika u jednoj od akreditovanih ustanova,

-        Dokaz o zdravstvenom osiguranju (po obavljenom upisu),

-        Kopiju prijave boravka/prebivališta (po obavljenom upisu).

Kandidati koji su dobili rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije/rešenje Ministarstva zemlje koja ih upućuje, za upis na specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu mogu podneti potrebnu dokumentaciju Arhivi Fakulteta, radnim danima, u periodu od 24.04.2017. do 27.04.2017. godine, od 9 do 14 časova.

Za upis koji će se obaviti u periodu od 08.05.2017. godine, u vremenu od 12 do 18 časova i 09.05.2017. godine, u vremenu od 10 do 14,30 časova, u Odseku za nastavu, potrebna dokumentacija je:

 

-        Plavi specijalistički indeks (može se nabaviti u skriptarnici Fakulteta),

-        Dva obrasca ŠV – 20,

-        Dve fotografije,

-        Izvod iz matične knjige rođenih,

-        Dokaz o uplati školarine.

-        Uplatnicu na iznos od 2.200,00 dinara na žiro – račun Fakulteta, na ime administrativnih troškova upisa

Kandidati koji lično snose troškove specijalizacije dužni su da školarinu uplate uplatnicom na žiro - račun Fakulteta broj 840-1127666-05, šifra plaćanja 189 i da uplatnicu dostave prilikom upisa. Školarinu mogu uplatiti u četiri jednake rate, prvu pri upisu.

Kandidati kojima troškove specijalizacije snosi pravno lice, dužni su da pre upisa, a prilikom prijave na Konkurs, dostave podatke o pravnom licu (PIB, žiro - račun, adresu i fax), kako bi im faktura bila ispostavljena i uplata izvršena do upisa. Kontakt osoba za izdavanja fakture je Slavica Kojić, mail adresa slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs telefon 3951 298.

Specijalizacija i uža specijalizacija počinje danom upisa na Farmaceutski fakultet, a završava se po savladanim veštinama utvrđenim planom i programom specijalizacija i položenim ispitima utvrđenim planom i programom specijalizacija.