Konkurs za upis studenata u drugom upisnom roku na Specijalističke akademske studije

Univerzitet u Beogradu

Farmaceutski fakultet

raspisuje

KONKURS

Za upis studenata u drugom upisnom roku, do popune broja preostalih mesta, u

školskoj 2015/16. godini na:

 

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE

 

Studijski programi za koje se Konkurs raspisuje:

 

- Industrijska farmacija 6 kandidata

- Farmaceutski menadžment i marketing 3 kandidata

- Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa 36 kandidata

- Farmaceutska zdravstvena zaštita 43 kandidata

- Kozmetologija 1 kandidat

- Farmacija 3 - Puštanje leka u promet 8 kandidata

- Biološki lekovi 24 kandidata

- Biohemijska dijagnostika 14 kandidata

- Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi 34 kandidata

- Toksikološka procena rizika od zagađivača životne sredine 14 kandidata

 

Studijski programi koji se izvode na engleskom jeziku:

- Industrial Pharmacy 2 kandidata

- Pharmaceutical Management and Marketing 2 kandidata

- Pharmaceutical Health Care 5 kandidata

- Cosmetology 1 kandidat

- Pharmacy 3 – Release of Medicinal Products on the Market 2 kandidata

- Toxicological Risk Assessment of Environmental Contaminants 2 kandidata

Na studijske programe specijalističkih akademskih studija mogu se upisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije i master akademske studije ili integrisane akademske studije, u obimu od najmanje 300 ESP bodova;

Na studijske programe specijalističkih akademskih studija mogu se upisati i kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESP bodova, u kojem slučaju specijalističke studije traju najmanje dve godine i imaju obim od najmanje 120 ESP bodova.

Kandidati koji konkurišu za upis na specijalističke akademske studije treba da ispune opšte uslove konkursa za upis koji je objavio Univerzitet u Beogradu i uslove propisane Pravilnikom o specijalističkim akademskim studijama na Farmaceutskom fakultetu.  

Strani studenti se upisuju prema opštim uslovima konkursa objavljenog od strane

Univerziteta u Beogradu.

 

Dodatni uslovi pri rangiranju:

- prosečna ocena na prethodno završenim studijama

- dužina studiranja

- prosečna ocena iz predmeta od značaja

- iskustvo na odgovarajućim istraživačkim i stručnim poslovima

 

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Industrijska farmacija ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet, kao i ostali profili kojima je Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima i Pravilnikom o proizvodnji lekova dozvoljeno da rade u farmaceutskoj industriji na proizvodnji lekova. Prednost imaju kandidati koji su zaposleni u farmaceutskoj industriji. Kandidati koji nisu završili Farmaceutski fakultet su obavezni da polože sledeće ispite: Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom i Osnovi industrijske farmacije a prema važećim Programima dodiplomskih studija na Farmaceutskom fakultetu. 

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Farmaceutski menadžment i marketing ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet sa ili bez radnog iskustva kao i kandidati visokog stručnog obrazovanja zdravstvenog profila i ostalih društvenih, prirodnih i tehničkih profila sa  ovogodišnjim iskustvom u farmaceutskoj delatnosti.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa ostvaruju kandidati koji imaju završen Farmaceutski fakultet, kao i kandidati koji su završili Medicinski, Stomatološki ili Fakultet Veterinarske medicine uz uslov da rade u farmaceutskoj delatnosti najmanje dve godine.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Kozmetologija ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski, Medicinski, Tehnološko-metalurški ili Hemijski fakultet. Kandidati koji nisu završili Farmaceutski fakultet polažu diferencijalne ispite.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Farmaceutska zdravstvena zaštita ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije – Farmacija 3 - Puštanje leka u promet ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet, položili stručni ispit i imaju najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima proizvodnje, kontrole i registracije lekova i medicinskih sredstava.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Biološki lekovi ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet, Medicinski fakultet, Stomatološki fakultet, Fakultet veterinarske medicine i Biološki fakultet.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Biohemijska dijagnostika ostvaruju

kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet, Stomatološki fakultet, Medicinski fakultet i Fakultet veterinarske medicine.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet, Stomatološki fakultet, Medicinski fakultet i Fakultet veterinarske medicine.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Toksikološka procena rizika od zagađivača životne sredine ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet, Medicinski fakultet, Stomatološki fakultet, Fakultet veterinarske medicine, Biološki fakultet, Tehnološko – metalurški fakultet, Poljoprivredni fakultet i Hemijski fakultet.

NapomenaStudijski programi Farmacija 3 - Puštanje leka u promet, Farmaceutska

zdravstvena zaštita, Industrijska farmacija i Biološki lekovi organizovaće se ukoliko se na svaki od navedenih studijskih programa upiše najmanje 10 studenata u oba upisna roka.

Studijski programi Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa i Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi organizovaće se ukoliko se na svaki studijski program upiše najmanje 15 studenata u oba ispitna roka.

Studijski program Biohemijska dijagnostika organizovaće se ukoliko se na navedeni studijski program upiše najmanje 7 studenata u oba upisna roka.

 

Kandidat strani državljanin, prilikom prijavljivanja na Konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave radi nastavka obrazovanja. 

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da Fakultetu podnese dokaze:

 1. potvrdu da vlada srpskim jezikom,
 2. prijavni list (dobija se na Fakultetu),
 3. originalni izvod iz matične knjige rođenih preveden kod sudskog tumača,
 4. prilikom upisa potvrdu o regulisanom boravku-MUP Beograd, Odeljenje za strance, Savska 35, Beograd,
 5. prilikom upisa kandidat strani državljanin je dužan da dostavi potvrdu da je zdravstveno osiguran- Odeljenje za inostrano osiguranje, Nemanjina 30, Beograd.

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu može da se upiše na studijski program ako mu se prizna stečena strana visokoškolska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku. Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se nalazi na rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Kandidat koji je stekao pravo upisaa ne upiše se u za to predviđenom rokugubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom rasporedu.

Kandidati prilikom prijave na Konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list (dobija se u Arhivi Fakulteta) podnose overene fotokopije sledećih dokumenata: kopiju diplome i dodatak diplomi, odnosno uverenje o prethodno završenom stepenu obrazovanja (ukoliko nije navedena prosečna ocena, kandidat je dužan da dostavi uverenje o ostvarenoj prosečnoj oceni, a ukoliko nema dodatak diplomi i uverenje o položenim ispitima, ukoliko je završio Farmaceutski fakultet u Beogradu fotokopije originalnih dokumenata ne moraju biti overene).Uz ova dokumenta dostavljajusvoju kraću biografiju. Dokumenta se podnose lično preko Arhive Fakulteta uperiodu:29. 10. 2015.30. 10. 2015. i 02.11.2015. godine u vremenu od do 14 časovaO opštimuslovima Konkursa Univerziteta u Beogradu, kandidati se mogu informisati nainternet stranici Univerziteta u Beogradu.

Za sve informacije zainteresovani kandidati se mogu javiti Odseku za nastavu i studentska pitanja na telefone: 3951-362 i 3951-204 ili pogledati sajt fakulteta:

www.pharmacy.bg.ac.rs

SPECIALIST ACADEMIC STUDIES

Call for Applications to enrol in academic year 2015/2016

 University of Belgrade – Faculty of Pharmacy

issues the Call for Applications to enrol students in the academic year 2015/16

for Specialist Academic Studies

 Candidates applying for the Call shall decide on the following study programs:

 • Industrial Pharmacy
 • Pharmaceutical Management and Marketing
 • Pharmaceutical Health Care
 • Cosmetology
 • Pharmacy 3 – Release of Medicinal Products on the Market
 • Toxicological Risk Assessment of Environmental Contaminants

 In 2015/2016 will be admitted:

- Industrial Pharmacy: 2 candidates

- Pharmaceutical Management and Marketing: 2 candidates

- Pharmaceutical Health Care: 5 candidates

- Cosmetology: 1 candidates

- Pharmacy 3 – Release of Medicinal Products on the Market: 2 candidates

- Toxicological Risk Assessment of Environmental Contaminants: 2 candidates

 The candidates applying for the Call should meet one of the following requirements:

 • completed general and master academic studies or integrated academic studies with minimum 300 ECTS credits,
 • completed general academic studies with minimum 240 ECTS, when specialistic academic studies last at least two years with minimum 120 ECTS credits.

Candidates who apply for Specialist Academic Studies must fulfill the general requirements in accordance with the University of Belgrade as well as the requirements regulated by the Rulebook on Specialist Academic Studies at the Faculty of Pharmacy. Foreign students are enrolled according to the general requirements of the Call for Applications issued by the University of Belgrade.

Additional requirements on ranking:  

- avarage mark achieved,

- study duration,

- avarage mark achieved in the subjects relevant for the study program,

- experience gained on relevant research projects and professional engagements.

Candidates are granted the right to enrol the Specilist Academic Studies in Industrial Pharmacy if completed the Faculty of Pharmacy or other profiles allowed to work in pharmaceutical industry on drug manufacturing in accordance with the Law on Drugs and Medical Devices and the Rulebook on Drug Manufacturing. Priority must be given to candidates who work in pharmaceutical industry.Candidates who did notcomplete the Faculty of Pharmacy prior to apply have to pass the next exams: Pharmaceutical Technology and Biopharmacy, and the Basics of Industrial Pharmacy - in accordance withthe Program for Undergraduate studies in force at the Faculty of Pharmacy.

Candidates are granted the right to enrol the Specilist Academic Studies in Pharmaceutical Management and Marketing if completed the Faculty of Pharmacy with or without professional experience as well as candidates with high professional degree in health or other social, technical or natural science profiles with two years of experience in pharmaceutical discipline.

Candidates are granted the right to enrol the Specialist Academic Studies in Cosmetology if completed the Faculty of Pharmacy, Faculty of Medicine, Faculty of Chemistry and Faculty of Technology and Metallurgy. Candidates who did not complete the Faculty of Pharmacy must pass differential exams.

Candidates are granted the right to enrol the Specialist Academic Studies in Pharmaceutical Health Care if completed the Faculty of Pharmacy.

Candidates are granted the right to enrol the Specialist Academic Studies in Pharmacy 3 – Release of Medicinal Products on the Market – if completed the Faculty of Pharmacy and passed the qualification exam with at least two years of professional experience on the jobs of manufacturing, control and registration of drugs and medical devices.

Candidates are granted the right to enrol the Specialist Academic Studies in Toxicological Risk Assessment of Environmental Contaminants if completed the Faculty of Pharmacy, Faculty of Medicine, Faculty of Stomatology, Faculty of Veterinary Medicine, Faculty of Biology, Faculty of Technology and Metallurgy, Faculty of Agriculture or the Faculty of Chemistry.

Prior to application a candidate must submit the evidences:

 1. certificate that confirms knowledge of English language,
 2. application form (available at the Faculty Archives),
 3. original birth certificate, translated by certified court interpreter
 4. certificate on residence permitted – Ministry of Interior in Belgrade, Division for Foreigners, address: 35 Savska, Belgrade
 5. when applying, applicants – foreign nationals shall submit the certificate confirming that they have health insurance – Division for Foreign Insurance, Nemanjina 30, Belgrade.

Candidates who completed previous education abroad may respond to the Call for Applications if his/her acquired foreign high education documentis recognised in accordance with the Law and the relevant General Act of the University. In case the recognition process has not been completed, such candidates will enclose the certificate confirming that the procedure is in progress to their application.

Candidates granted the right to be enrolled but failing to do so within the defined time period shall lose such right, and the next ranking candidate from the list will be enrolled instead.

When applying under the Call for Applications, the candidates are to present original documents, and certified photocopies of the following documents are to be enclosed to the application form (available at the Faculty Archives): copy of the Diploma and Diploma Supplement on previously completed degree of education (in case no average mark is given, the applicant is to supply the certificate on average mark achieved, and in case he/she has no Diploma Supplement also the certificate on examinations passed). In addition, a brief CV is to be enclosed to these documents. Documents are to be delivered in person, through the Faculty Archives, in the period from 29th – 30th October 2015 and 2nd November 2015, from 9 a.m. to 2 p.m. The applicants may get information on the general requirements under the University of Belgrade (Call for Applications) on the University of Belgrade webpage.

All the changes will be published on the Faculty’s website in a timely manner.

For more information, interested applicants may contact the Section for Teaching and Student Issues at the telephone numbers + 381 11 3951 362 and +381 11 3951 204 or visit the Faculty website: www.pharmacy.bg.ac.rs