Obaveštenje o upisu svih godina na poslediplomskim studijama

UPISI GODINA NA SVIM VIDOVIMA POSLEDIPLOMSKE NASTAVE ZA ŠKOLSKU 2015/16. GODINU

Upis studenata za sve godine, osim prve, doktorskih akademskih i specijalističkih akademskih studija, obavijaće se u periodu od 12.10.2015. do 23.10.2015. godine u Odseku za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta u vremenu od 11-14 časova (utorak – petak), a ponedeljkom u vremenu od 11 – 18 časova.

Svi studenti su u obavezi da pristupe upisu, bez obzira koju godinu studija upisuju, dok im traje rok za završetak studijskog programa koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa na koji su upisani, na osnovu čl. 94. st.1. tač. 4. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014 i 45/2015).

Studenti (specijalističkih i doktorskih akademskih studija), koji su pisali molbu za produžetak roka za završetak studijskog programa za školsku 2015/16. godinu, i studenti doktorskih studija koji su pisali molbu za produžetak na osnovu date saglasnosti Univerziteta na temu doktorske disertacije, takođe su u obavezi da pristupe upisu.

Po Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014 i 45/2015) čl. 94. st.1. tač. 3. studentu prestaje status studenta ukoliko ne pristupi upisu godine.

Kandidati koji lično snose troškove školarine imaju mogućnost da istu plate u četiri rate, s tim što su dužni da prvu ratu plate prilikom upisa, uplatnicom na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta, broj 840-1127666-05, šifra 189.

Školarina se može uplatiti u punom iznosu ili u ratama, sledećom dinamikom:

-       I rata pri upisu

-       II rata do 1.12.2015. godine

-       III rata do 15.02.2016. godine

-       IV rata do 30.04.2016. godine

 

Kandidati kojima troškove studija snosi pravno lice, dužni su da se pre upisa obrate Slavici Kojić. Kontakti telefon 011 3951 298, mail adresa slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs kako bi se blagovremeno izvršila uplata pre nego što studenti pristupe upisu.

 

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 

Prilikom upisa na doktorske akademske studije potrebno je priložiti:

 1. Dva obrasca ŠV-20 (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
 2. Jedan semestralni list za overu prethodne školske godine (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
 3. Indeks (sa potpisima nastavnika koji potvrdjuju da su studenti izvršili obaveze predvidjene planom i programom)
 4. Za samofinansirajuće studente dokaz o uplati školarine,  (primerak uplatnice na ime prve rate školarine). Školarina po školskoj godini iznosi 175 000,00 dinara.
 5. Uplatnicu na iznos od 100,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta broj 840-1127666-05, šifra 189, na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere (uplatnicu donose i samofinansirajući i studenti koji se finansiraju sa budžeta)
 6. Ugovor (dobija se na Fakultetu, potpisuju lično samo studenti koji se sami finansiraju)

Pravo upisa II godine studija na teret budžeta Republike Srbije ima student koji je ostvario 48 ESPB bodova iz I godine u školskoj 2014/15. godini, a pravo upisa III godine student koji je položio sve ispite iz prve godine (60 ESPB) i ostvario 48 ESPB bodova u školskoj 2014/15. godini. Saglasno čl. 84 Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014 i 45/2015) u narednim godinama studija broj studenata visokoškolska ustanova može povećati za najviše 20% u odnosu na prethodnu godinu, u skladu sa odlukom nadležnog organa Fakulteta. 

Potrebno je da student pre upisa popuni deo formulara potvrde o ostvarenom broju ESPB na ime izrade doktorske disertacije, i to isključivo deo koji se odnosi na lične podatke. Student formular potvrde dostavlja mentoru, koji će se izjasniti koliko je ESPB student ostvario na ime izrade doktorske disertacije.

Shodno čl. 94. st. 1. tač. 4. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 76/05) rok za završetak studijskog programa se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa na koji su studenti upisani.

Studenti koji su pisali molbu za produžetak statusa studenta za školsku 2015/16. godinu i koja je odobrena, na ime školarine uplaćuju iznos od 11 000,00 dinara. Školarina se može uplatiti u punom iznosu, prilikom upisa.

NAPOMENA:Izuzetno, još ove godine krajnji rok za polaganje ispita (ne odnosi se na odbrane doktorskih disertacija) je 15. oktobar 2015. godine. Ispiti položeni do ovog datuma se računaju kao položeni u školskoj 2014/15. godini (preporuka Rektorskog kolegijuma od 21.09.2015. godine).

 

SPCIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE

 

Prilikom upisa na specijalističke akademske studije potrebno je priložiti:

 1. Dva obrasca ŠV-20 (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
 2. Jedan semestralni list za overu prethodne školske godine (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
 3. Indeks (sa potpisima nastavnika koji potvrdjuju da su studenti izvršili obaveze predvidjene planom i programom)
 4. Za samofinansirajuće studente dokaz o uplati školarine,  (primerak uplatnice na ime prve rate školarine).
 5. Uplatnicu na iznos od 100,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta broj 840-1127666-05, šifra 189., na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere
 6. Ugovor (dobija se na Fakultetu, potpisuju lično samo studenti koji se sami finansiraju)

Shodno čl. 94. st. 1. tač. 4 Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 76/05) rok za završetak studijskog programa se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa na koji su studenti upisani.

Studenti koji su pisali molbu za produžetak statusa studenta za školsku 2015/16. godinu i koja je odobrena, na ime školarine uplaćuju iznos od 11 000,00 dinara. Školarina se može uplatiti u punom iznosu, pri upisu.

NAPOMENA:Izuzetno, još ove godine krajnji rok za polaganje ispita (ne odnosi se na završne radove) je 15. oktobar 2015. godine. Ispiti položeni do ovog datuma se računaju kao položeni u školskoj 2014/15. godini (preporuka Rektorskog kolegijuma od 21.09.2015. godine).

 

SPECIJALIZACIJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA

 

Studenti upisani na specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, u aprilu školske 2015. godine upisuju prvi semestar od 19.10.2015. do 23.10.2015. godine. Za upis je potrebno doneti dva ŠV obrasca, indeks i uplatu školarine.

 

Kandidati kojima troškove studija snosi pravno lice, dužni su da se pre upisa obrate Slavici Kojić. Kontakti telefon 011 3951 298, mail adresa slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs kako bi se blagovremeno izvršila uplata pre nego što studenti pristupe upisu.