Konkurs za upis u prvu godinu studija školske 2015/16 - drugi upisni rok


UNIVERZITET U BEOGRADU

FARMACEUTSKI FAKULTET

 

raspisuje

 

KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2015/16. GODINU

- DRUGI UPISNI ROK -

 

Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet upisuje u prvu godinu integrisanih akademskih studija u drugom upisnom roku:

1. Pet studenata na studijski program Farmacija na engleskom jeziku, svi u statusu samofinansirajućih studenata,

2. Dva studenta, državljana Republike Srbije, koji su srednju školu završili u inostranstvu školske 2014/15. godine (na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije, Sl. glasnik broj 48.od 2. juna 2015. godine), a koji nisu konkurisali u prvom konkursnom rokuPrilikom prijave na Konkurs, kandidati se izjašnjavaju za koji studijski program konkurišu (Farmacija ili Farmacija-Medicinska biohemija). Ovi kandidati se upisuju na studije u statusu studenta koji se finansira iz budžeta ako ostvare najmanje 51 bod. 

3. Studente bez polaganja prijemnog ispita

U prvu godinu studija, bez polaganja prijemnog ispita može se upisati:

1. lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama prvog stepena, odnosno visoko obrazovanje stečeno prema odredbama zakona koje su važile pre donošenja Zakona o visokom obrazovanjuu

2. lice kome je prestao status studenta u skladu sa Zakonom, ako je prethodno položilo sve propisane ispite na prvoj studijskoj godini, odnosno ako je ostvarilo 60 ESPB bodova, pod uslovima koje propisuje fakultet.

Ovakvo lice može se upisati samo kao samofinansirajući student.

Upis kandidata na studijski program Farmacija na engleskom jezikukandidata državljana Republike Srbije, koji su srednju školu završili u inostranstvu školske 2014/15. godinevrši se na osnovu redosleda na Konačnim rang listama, koje su odvojene za ove dve kategorije. Rang lista se formira na temelju opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata prijemnog ispita (maksimalni broj bodova je 100). Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu, pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Prijemni ispit je pismeni, traje 180 minuta, a čine ga testovi iz Matematike i testovi iz Hemije. Po osnovu prijemnog ispita kandidat može da osvoji najviše 60 bodova (30 bodova iz Matematike i 30 bodova iz Hemije).

Da bi kandidat stekao status studenta koji studira na teret budžeta Republike Srbije mora postići najmanje 51 bod, a za status studenta koji plaća školarinu najmanje 30 bodova.

 

UPIS STUDENATA NA STUDIJSKI PROGRAM FARMACIJA NA ENGLESKOM JEZIKU

Kandidati, državljani Republike Srbije i strani državljani, koji konkurišu za upis u prvu godinu integrisanih akademskih studijaFarmacija na engleskom jeziku,  polažu prijemni ispit na engleskom jeziku.

Školarina za studijski program Farmacija na engleskom jeziku iznosi 3.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti (mogućnost plaćanja u 4 rate) i za državljane Republike Srbije i za strane državljane.

 

UPIS DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE KOJI SU SREDNjU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU ŠKOLSKE 2014/15 GODINE

Kandidati, državljani Republike Srbije, koji su srednju školu završili u inostranstvu školske 2014/15. godine, upisuju se na Fakultet na osnovu posebne rang-liste u okviru broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta (2 mesta), a na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije (Sl. glasnik broj 48. od 2. juna 2015. godine).

Prilikom prijavljivanja na Konkurs potrebno je predatirešenjao nostrifikaciji školskih dokumenta. Postupak nostrifikacije školskih dokumenatastečenih u inostranstvu obavlja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (ul. Nemanjina 22-26).

 

UPIS STUDENATA BEZ POLAGANjA PRIJEMNOG ISPITA

Ukoliko je javna isprava, odnosno diploma ili uverenje o pređenom delu studijskog programa stečeno na teritoriji Republike Srbije odluku o priznavanju položenih ispita, odnosno ESPB bodova donosi Nastavno – naučno veće Fakulteta.

Lice koje podnosi zahtev dostavlja:

1. pisani zahtev za upis

2. zahtev za priznavanje ispita, studijski program sa matičnog fakulteta, uverenje o položenim ispitima i dokaz da je uplatio troškove, odnosno naknadu za priznavanje ispita.

Ukoliko je javna isprava stečena u inostranstvu, obavezno se sprovodi postupak priznavanja u skladu sa Zakonom i opštim aktom Univerziteta.

Student drugog univerziteta, odnosno druge samostalne visokoškolske ustanove, ne može se upisati na visokoškolsku ustanovu ukoliko mu je do okončanja studijskog programa na visokoškolskoj ustanovi na kojoj je upisan ostalo 60 ili manje ESPB bodova.

Pisani zahtev (molbu) za upis u školsku 2015/16. godinu kandidati treba da podnesu radnim danima u periodu od 1. do 8. septembra 2015. godine, u vremenu od 11 do 14 časova, u Odseku za nastavu i studentska pitanja. Ukoliko u ostavljenom roku, kandidati imaju još neki nepoloženi ispit koji bi položili zaključno sa 30. septembrom 2015. godine, potrebno je da predaju svu ostalu dokumentaciju u roku od 1. do 8. septembra, sa napomenom kada polažu preostale ispite.

Podnošenje zahteva za upis i priznavanje ispita posle završenog drugog fakulteta iznosi 33.000,00 dinara, a podnošenje zahteva za prelaz posle završene prve godine (sa ostvarenih 60 ESPB) na drugom fakultetu iznosi 6.500,00 dinara. Uplate se vrše na žiro račun broj 840-1127666-05, šifra plaćanja 189.

Napomena: skreće se pažnja studentima koji podnose zahtev za upis i priznavanje ispita posle završene prve godine, da se ne ispisuju sa matičnih fakulteta dok se ne reši njihov zahtev.

 

Prijavljivanje kandidata

Prijavljivanje kandidata u drugomupisnom roku obaviće se:

-  1. i 2.septembra 2015. godine od 9:00 do 14:00 časova u Odseku za nastavu i studentska pitanja (šalter sala) Farmaceutskog fakulteta, ul. Vojvode Stepe 450.

Dokumenta potrebna za prijavu na Konkurs

Državljani Republike Srbije

 1.  Prijavni list (dobija se na Fakultetu)
 2.  Fotokopija (ne treba da bude overena) izvoda iz matične knjige rođenih i original na uvid
 3.  Fotokopije (ne treba da budu overene) svedočanstva o završenim razredima četvorogodišnje srednje škole i originali na uvid
 4.  Fotokopija (ne treba da bude overena) diplome o položenom završenom, odnosno maturskom ispitu i original na uvid
 5.  dokaz o uplati 5.000,00 dinara, na ime troškova organizacije i sprovođenja Konkursa na žiro račun Fakulteta 840-1127666-05, šifra 189 (za kandidate naše državljane koji su srednju školu završili u inostranstvu)
 6. Dokaz o uplati 7.000,00 dinara, na ime troškova organizacije i sprovođenja Konkursa na žiro račun Fakulteta 840-1127666-05, šifra 189 (za kandidate državljane Republike Srbije koji konkurišu na studijski program Farmacija na engleskom jeziku)
 7.  Prevedene i overene fotokopije originalnih školskih svedočanstava izdatih u inostranstvu i original na uvid irešenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije o nostrifikaciji ovih dokumenata (za kandidate koji su srednju školu završili u inostranstvu 2014/15. godine)

Predata fotokopirana dokumenta se ne vraćaju.

Prilikom predaje dokumenata kandidat će dobiti overenu potvrdu o prijavi na konkurs. To je jedini dokaz da je kandidat konkurisao za upis i bez nje ne može izaći na polaganje prijemnog ispita.

 

Strani  državljani

Strani državljani podnose sledeća dokumenta:

 1.  Prijavni list (dobija se na Fakultetu)
 2.  Fotokopije originalnih dokumenataiz srednje škole koja moraju biti prevedena kod sudskog tumača i rešenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije o nostrifikaciji ovih dokumenata, Nemanjina 22-26, Beograd i originali na uvid
 3.  Fotokopija originalnog izvoda iz matične knjige rođenih, prevedenog kod sudskog tumača i original na uvid
 4.  Potvrda o regulisanom boravku (može se pribaviti u MUP Beograd, Odeljenje za strance, Savska 35, Beograd)
 5.  Dokaz o uplati 7.000,00 dinara, na ime troškova organizacije i sprovođenja Konkursa  na žiro račun Fakulteta 840-1127666-05, šifra 189
 6.  Prilikom upisa kandidat strani državljanin  je  dužan  da dostavi potvrdu da je zdravstveno osiguran (može se pribaviti u Odeljenju za inostrano osiguranje, Nemanjina 30, Beograd).

 

Predata fotokopirana dokumenta se ne vraćaju.

Prilikom predaje dokumenata kandidat će dobiti overenu potvrdu o prijavi na konkurs. To je jedini dokaz da je kandidat konkurisao za upis i bez nje ne može izaći na polaganje prijemnog ispita.

 

Prijemni ispit i rezultati ispita

Prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz Matematike i Hemije, 4. septembra 2015. god. od 10:00 do 13:00 časova. Kandidati su dužni da budu na Farmaceutskom fakultetu najkasnije do 09:30 časova.

Rešenja ispitnih zadataka biće istaknuta na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta 4. septembra 2015. god. u 15:00 časova.

 

Rang liste kandidata

Preliminarne rang liste kandidata biće objavljene na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta 5. septembra 2015. godine u 10:00 časova.

Prigovori na broj bodova sa preliminarne rang liste podnosiće se Komisiji za upis7. septembra 2015. god. u vremenu od 9:00 do 11:00 časova. Prigovor se podnosi preko arhive Fakulteta, na posebnom formularu (dobija se na Fakultetu). Odluke Komisije za upis, na eventualno podnete prigovore, biće saopštene kandidatima 7. septembra 2015. god. u 11:30 časova.

Učesnik Konkursa koji nije zadovoljan odlukom Komisije za upis, može da podnese žalbu Dekanu Fakulteta 7. septembra 2015. god. od 12:00 do 14:00 časova. Žalba Dekanu Fakulteta se podnosi na posebnom formularu (dobija se na Fakultetu). Odluke Dekana, na eventualno podnete žalbe, biće saopštene kandidatima 7. septembra 2015. god. u 14:30 časova.

 

Konačna rang lista kandidata biće objavljena 7septembra 2015. god. do 15:30 časova

 

Upis kandidata

Upis kandidata sa konačne rang lis­te integrisanih akademskih studijaFarmacija na engleskom jeziku i rang liste za kandidate naše državljane koji su srednju školu završili u inostranstvu 2014/15, obaviće se 8. septembra 2015. godine u periodu od 11 do 14 časova.

 

Kandidati koji su stekli pravo upisa, a nisu se upisali na vreme, definitivno gube pravo upisa.

 

Dokumenta potrebna za upis

 

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose sledeća originalna dokumenta:

 

-  izvod iz matične knjige rođenih,

-  svedočanstva o završenoj srednjoj školi,

-  diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (državljani Republike Srbije)

- originalna školska dokumenta, prevod školskih dokumenata i rešenje o nostrifikaciji školskih dokumenata u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (za kandidate koji su srednju školu završili u inostranstvu)

-  dokaz o uplati 2.200,00 dinara na ime troškova upisnine na žiro račun Fakulteta 840-1127666-05, šifra 189

-  dve identične fotografije formata 3,5x4,5 cm,

- potvrda o uplati prve rate školarine (875,00 evra u dinrskoj protivvrednosti)na žiro račun Fakulteta 840-1127666-05, šifra 189

ugovor o studiranju, za kandidate koji upisuju studijski program Farmacija na engleskom jeziku(dobija se na Fakultetu)

-  potvrda o regulisanom boravku, za kandidate strane državljane(može se pribaviti u MUP Beograd, Odeljenje za strance, Savska 35, Beograd)

potvrda o zdravstvenom osiguranju, za kandidate strane državljane(može se pribaviti u Odeljenju za inostrano osiguranje, Nemanjina 30, Beograd)

 

Važna napomena: svaki kandidat koji je stekao pravo na upis, na Fakultetu dobija indeks i ŠV obrasce (ne treba ih kupovati).