Upis godine na SAS - Farmacija 3, modul: puštanje leka u promet (za školsku 2014/15. godinu)

Upis studenata na specijalističkim akademskim studijama Farmacija 3, modul: Puštanje leka u promet, obaviće se u periodu od 23.03.2015. do 25.03.2015. godine u Odseku za nastavu i studentska pitanja Farmaceutskog fakulteta u Beogradu u vremenu od 10-14 časova, (ponedeljkom od 12 do 18 časova) za studente koji su specijalističke studije upisali u prolećnom semestru školske 2011/12 i školske 2012/13 godine i koji nisu izmirili sve finansijske obaveze. Studenti u ovom naknadnom periodu za upis u obavezi su da izmire sve finansijske obaveze prema Fakultetu.

Svi studenti su u obavezi da pristupe upisu, bez obzira koju godinu studija upisuju, dok im traje rok za završetak studijskog programa koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa na koji su upisani, na osnovu čl. 94. st.1. tač. 4. Zakona o visokom obrazovanju. Po Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 76/05) čl. 94.st.1.tač.3. studentu prestaje status studenta ukoliko ne pristupi upisu godine.

Prilikom upisa školske 2014/15 godine (za studente koji su upisali prvu godinu školske 2011/12, a još nisu završili specijalističke studije) potrebno je priložiti:

1. Dva obrasca ŠV-20 (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta)

2. Semestralni list (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta)

3. Indeks (sa potpisima nastavnika iz predmeta predvidjenih planom i programom II godine)

4. Dokaz o izmirenim troškovima školarine, zaključno sa krajem školske 2013/14 godine.

5. Uplatnicu na iznos od 100,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta broj 840- 1127666-05, šifra 189., na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere

Prilikom upisa školske 2014/15 godine (za studente koji su upisali prvu godinu školske 2011/12, a još nisu završili specijalističke studije) potrebno je priložiti:

1. Dva obrasca ŠV-20 (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta)

2. Indeks (sa potpisima nastavnika iz predmeta predvidjenih planom i programom II godine)

3. Semestralni list (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta)

4. Uplatnicu na iznos od 100,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta broj 840- 1127666-05, šifra 189., na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere