Konkurs za upis na specijalizacije i uže specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

Na osnovu Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Republike Srbije (Sl. glasnik 10/2013, 91/13), Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

 

raspisuje

K O N K U R S

ZA UPIS NA SPECIJALIZACIJE I UŽE SPECIJALIZACIJE

 

Potrebna dokumentacija za prijavu na Konkurs je:

- Rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije

- Fotokopija diplome o završenim osnovnim studijama. Kandidati koji  nisu završili Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet, potrebno je da prilože overenu fotokopiju diplome

- Overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu

- Odluka firme u kojoj je kandidat zaposlen da će snositi troškove specijalizacije

- Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu moraju imati priznatu stranu visokoškolsku ispravu

- Za farmaceute iz Republike Srpske i Republike Crne Gore neophodno je rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije

- Prijava koja se dobija u Arhivi Fakulteta

- Samo za kandidate koji konkurišu za upis na uže specijalizacije potrebno je priložiti overenu fotokopiju diplome o prethodno završenoj specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

 

Za strane državljane:

Uz prijavu, kandidati su u obavezi da dostave:

- Rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave

- Kopiju prijave stana

- Kopiju pasoša

- Potvrdu da je pohadjao kurs srpskog jezika

- Dokaz da su zdravstveno osigurani

Kandidati koji su dobili rešenje Ministarstva zdravlja za upis na specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu mogu podneti potrebnu dokumentaciju Arhivi Fakulteta u periodu od 12.01.2015. do 14.01.2015. godine, u vremenu od 9 do 15 časova.

Za upis koji će se obaviti u periodu od 19.01.2015. godine, u vremenu od 12 do 18 časova i 20.01. i 21.01.2015. godine, u vremenu od 10 do 14,30 časova, u Odseku za nastavu, potrebna dokumentacija je:

- Plavi specijalistički indeks (može se nabaviti u skriptarnici Fakulteta)

- Dva obrasca ŠV 20

- Dve fotografije

- Izvod iz matične knjige rođenih

- Dokaz o uplati školarine

Specijalizacija i uža specijalizacija počinje danom upisa na Farmaceutski fakultet, a završava se po savladanim veštinama utvrđenim planom i programom specijalizacija i položenim ispitima utvrdjenim planom i programom specijalizacija.

Kandidati koji lično snose troškove specijalizacije dužni su da školarinu uplate uplatnicom na žiro - račun Fakulteta broj 840-1127666-05, šifra plaćanja 189.

Kandidati kojima troškove specijalizacije snosi pravno lice, dužni su da prilikom upisa dostave podatke o pravnom licu (PIB, žiro - račun, adresu i fax), kako bi im faktura bila ispostavljena.