Upis studenata primljenih na doktorske akademske studije po Konkursu za školsku 2014/15 godinu

Upis studenata primljenih na doktorske akademske studije po Konkursu za školsku 2014/15 godinu

Upis studenata primljenih na doktorske akademske studije po Konkursu za školsku 2014/15 godinu, obaviće se u periodu od 05.11.2014. do 07.11.2014. godine u vremenu od 09,30 do 14,00 časova, po sledećem rasporedu:

05.11.2014. godine od rednog broja 1 do 14 na rang listi

06.11.2014. godine od rednog broja 15 do 28 na rang listi i

07.11.2014. godine od rednog broja 29 do 45 na rang listi

Rang lista primljenih kandidata će biti naknadno objavljena na sajtu Fakulteta.

Zbog potpisivanja ugovora između studenta i Farmaceutskog fakulteta, student je dužan da upisu pristupi lično.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih
  2. Dva obrasca ŠV-20 (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
  3. Indeks (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
  4. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm
  5. Za samofinansirajuće studente dokaz o uplati školarine,  (primerak uplatnice na ime prve rate školarine). Školarina po školskoj godini iznosi 175.000,00 dinara.
  6. Uplatnicu na iznos od 100,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta broj 840-1127666-05, šifra 189., na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere (uplatnicu donose i samofinansirajući i studenti koji se finansiraju sa budžeta)
  7. Rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja za studente koji su Fakultet završili u inostranstvu

Kandidati koji lično snose troškove školarine imaju mogućnost da istu plate u četiri rate, s tim što su dužni da prvu ratu plate prilikom upisa, uplatnicom na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta, broj 840-1127666-05, šifra 189. Kandidati kojima troškove školarine snosi pravno lice dužni su da prilikom upisa dostave podatke o pravnom licu (P.I.B, broj žiro – računa, adresa, broj faksa) kako bi se ispostavila faktura.

Školarina se može uplatiti u punom iznosu ili u ratama, sledećom dinamikom:

-    I rata pri upisu

-    II rata do 1.12.2014. godine

-    III rata do 15.02.2015. godine

-    IV rata do 30.04.2015. godine

Shodno Odluci o broju studenata za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija školske 2014/15 godine, koji se finansiraju iz budžeta, objavljenu u Službenom glasniku Republike Srbije broj 55 od 23.05.2014. godine, Fakultetu je dodeljeno 23 mesta za studente koji se finansiraju iz budžeta.