Konkurs za upis na specijalizacije i uže specijalizacije zdravstvenih radnika i saradnika

Na osnovu Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Republike Srbije (Sl. glasnik 10/2013, 91/2013, 113/2013, 109/2014) Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

 

raspisuje

 

K O N K U R S

ZA UPIS NA SPECIJALIZACIJE I UŽE SPECIJALIZACIJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA I SARADNIKA

 

Potrebna dokumentacija za prijavu na Konkurs je:

-         rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije,

-         fotokopija diplome o završenim osnovnim studijama,

-         kandidati koji nisu završili Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet, potrebno je da prilože overenu fotokopiju diplome,

-         overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu,

-         odluka firme u kojoj je kandidat zaposlen da će snositi troškove specijalizacije,

-         kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu moraju imati priznatu stranu visokoškolsku ispravu,

-         za farmaceute iz Republike Srpske i Republike Crne Gore neophodno je rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije,

-         prijava koja se dobija u Arhivi Fakulteta,

-         kandidati koji konkurišu za upis na uže specijalizacije potrebno je da prilože i overenu fotokopiju diplome o prethodno završenoj specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

 

Za strane državljane

Uz prijavu, kandidati su u obavezi da dostave:

-         rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave,

-         kopiju prijave stana,

-         kopiju pasoša,

-         potvrdu da je pohađao kurs srpskog jezika,

-         dokaz o zdravstvenom osiguranju.

 

Kandidati koji su dobili rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije za upis na specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu mogu podneti potrebnu dokumentaciju Arhivi Fakulteta u periodu od 24.11.2014. do 28.11.2014. godine.

 

Za upis koji će se obaviti u periodu od 08.12.2014. do 12.12.2014. godine, u vremenu od 10 do 14.30 časova, u Odseku za nastavu, potrebna dokumentacija je:

 

-         plavi specijalistički indeks ( može se nabaviti u skriptarnici Fakulteta),

-         dva obrasca ŠV 20,

-         dve fotografije,

-         izvod iz matične knjige rođenih,

-         dokaz o uplati školarine.

 

Kandidati koji lično snose troškove specijalizacije dužni su da školarinu uplate uplatnicom na žiro - račun Fakulteta broj 840-1127666-05, šifra plaćanja 189.

Kandidati kojima troškove specijalizacije snosi pravno lice, dužni su da prilikom upisa dostave podatke o pravnom licu (PIB, žiro - račun, adresu i fax), kako bi im faktura bila ispostavljena.

Specijalizacija i uža specijalizacija počinje danom upisa na Farmaceutski fakultet, a završava se po savladanim veštinama i položenim ispitima utvrđenim planom i programom specijalizacije.