Upis godina na svim vidovima poslediplomske nastave za školsku 2014/15. godinu

Upis studenata za sve godine, osim prve, doktorskih akademskih i specijalističkih akademskih studija, obaviće se u periodu od 13.10.2014. do 24.10.2014. godine u Odseku za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta u vremenu od 11-14 časova (utorak – petak), a ponedeljkom u vremenu od 11 – 18 časova.

Svi studenti su u obavezi da pristupe upisu, bez obzira koju godinu studija upisuju, dok im traje rok za završetak studijskog programa koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa na koji su upisani, na osnovu čl. 94. st.1. tač. 4. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 76/05).

Studenti (specijalističkih i doktorskih akademskih studija), koji su pisali molbu za produžetak roka za završetak studijskog programa za školsku 2014/15. godinu, i studenti doktorskih studija koji su pisali molbu za produžetak na osnovu date saglasnosti Univerziteta na temu doktorske disertacije, takođe su u obavezi da pristupe upisu.

Studenti (specijalističkih i doktorskih akademskih studija), koji su prethodno iskoristili mogućnosti dobijanja produžetka studiranja, nakon odobrenja upisa van kvota saglasno Izmenama i dopunama Statuta Univerziteta u Beogradu, u obavezi su da pristupe upisu.

Po Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 76/05) čl. 94. st.1. tač. 3. studentu prestaje status studenta ukoliko ne pristupi upisu godine.

Kandidati koji lično snose troškove školarine imaju mogućnost da istu plate u četiri rate, s tim što su dužni da prvu ratu plate prilikom upisa, uplatnicom na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta, broj 840-1127666-05, šifra 189.

Školarina se može uplatiti u punom iznosu ili u ratama, sledećom dinamikom:

-       I rata pri upisu

-       II rata do 1.12.2014. godine

-       III rata do 15.02.2015. godine

-       IV rata do 30.04.2015. godine

 

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

Prilikom upisa na doktorske akademske studije potrebno je priložiti:

  1. Dva obrasca ŠV-20 (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
  2. Indeks
  3. Za samofinansirajuće studente dokaz o uplati školarine,  (primerak uplatnice na ime prve rate školarine). Školarina po školskoj godini iznosi 175 000,00 dinara.
  4. Uplatnicu na iznos od 100,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta broj 840-1127666-05, šifra 189, na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere (uplatnicu donose i samofinansirajući i studenti koji se finansiraju sa budžeta).

Pravo upisa II godine studija na teret budžeta Republike Srbije ima student koji je ostvario 48 ESPB bodova iz I godine u školskoj 2013/14. godini, a pravo upisa III godine student koji je položio sve ispite iz prve godine i ostvario 48 ESPB bodova u II godini, ili u školskoj 2013/14. godini.

Shodno čl. 94. st. 1. tač. 4. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 76/05) rok za završetak studijskog programa se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa na koji su studenti upisani.

Studenti koji su pisali molbu za produžetak statusa studenta za školsku 2014/15. godinu i koja je odobrena, na ime školarine uplaćuju iznos od 11 000,00 dinara. Školarina se može uplatiti u punom iznosu, prilikom upisa.

 

SPCIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE

 

Prilikom upisa na specijalističke akademske studije potrebno je priložiti:

  1. Dva obrasca ŠV-20 (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
  2. Indeks
  3. Uplatnicu na iznos od 100,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta broj 840-1127666-05, šifra 189., na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere

Shodno čl. 94. st. 1. tač. 4 Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 76/05) rok za završetak studijskog programa se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa na koji su studenti upisani.

Studenti koji su pisali molbu za produžetak statusa studenta za školsku 2014/15. godinu i koja je odobrena, na ime školarine uplaćuju iznos od 11 000,00 dinara. Školarina se može uplatiti u punom iznosu, pri upisu.

SPECIJALIZACIJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA

Studenti upisani na specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, upisani u aprilu školske 2014. godine upisuju prvi semestar od 13.10.2014. do 24.10.2014. godine. Za upis je potrebno doneti:dva šv obrasca, indeks i uplatu školarine.