Proširenje kvote za upis u I godinu integrisanih akademskih studija 2013/14.

Na sednici Senata Univerziteta u Beogradu, održanoj 16.07.2013. godine, a na osnovu Uverenja o akreditaciji studijskog programa Farmacija i studijskog programa Farmacija – medicinska biohemija, odobreno je proširenje upisne kvote u okviru julskog upisnog roka za upis na I godinu integrisanih akademskih studija školske 2013/14. godine. Proširenje upisne kvote podrazumeva dodatni upis za 7 studenata na studijskom programu Farmacija i 7 studenata na studijskom programu Farmacija – medicinska biohemija. Kandidati se upisuju u statusu samofinansirajućih studenata.

Prozivanje za upis kandidata, po osnovu proširene kvote, obaviće se u četvrtak, 29.08.2013. godine u 10 časova, u amfiteatru broj 4, na Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450.

Prozivanje kandidata za upis na studijski program Farmacija vršiće se od rednog broja 271 na konačnoj rang listi.

Prozivanje kandidata za upis na studijski program Farmacija – medicinska biohemija vršiće se od rednog broja 72 na konačnoj rang listi.

Kandidati zainteresovani za upis treba da donesu sledeća dokumenta:

  • dva ŠV obrasca,
  • original (ili overenu fotokopiju) diplome o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju,
  • original (ili overene fotokopije) sva četiri svedočanstva o završenom srednjem obrazovanju,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • indeks,
  • dve fotografije (3,5×4,5cm),
  • dokaz o uplati (prve rate) školarine (34 000,00 RSDS), na žiro račun Farmaceutskog fakulteta br. 840-1127666-05, šifra plaćanja 189,
  • dokaz o uplati 100,00 RSD na račun Farmaceutskog fakulteta u Beogradu (žiro-račun br. 840-1127666-05) na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere,
  • izjavu (izjava se potpisuje lično; ne mora se predati lično; može se dobiti i na Fakultetu).