Spisak dokumenata koje je neophodno podneti prilikom upisa u I prvu godinu integrisanih akademskih studija

Kandidati koji se upisuju u I godinu integrisanih akademskih studija, u statusu studenta koji se finansira sa budžeta Republike Srbije podnose sledeća originalna dokumenta:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

- diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

- diplome sa republičkih (čiji je pokrovitelj Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, R. Srbije) i međunarodnih takmičenja stečene u III ili IV razredu srednje škole iz matematike ili hemije u pojedinačnom takmičenju (ako ih poseduju)

- studentsku knjižicu (indeks) (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta)

- dva popunjena prijavna obrasca ŠV 20 iz tekuće godine (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta),

- dve identične fotografije formata 3,5x4,5 cm,

- dokaz o uplati 100,00 dinara naknade za Univerzitetski centar za razvoj karijere na žiro račun Fakulteta broj 840-1127666-05, šifra plaćanja 189 (može se uplatiti u banci ili pošti)

 

Kandidati koji se upisuju u I godinu integrisanih akademskih studija, u statusu studenta koji se sami finansiraju (samofinansirajući) podnose sledeća originalna dokumenta:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

- diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

- diplome sa republičkih (čiji je pokrovitelj Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, R. Srbije) i međunarodnih takmičenja stečene u III ili IV razredu srednje škole iz matematike ili hemije u pojedinačnom takmičenju (ako ih poseduju)

- studentsku knjižicu (indeks) (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta)

-  dva popunjena prijavna obrasca ŠV 20 iz tekuće godine (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta),

- dve identične fotografije formata 3,5x4,5 cm,

-  dokaz o uplati 100,00 dinara naknade za Univerzitetski centar za razvoj karijere na žiro račun Fakulteta broj 840-1127666-05, šifra plaćanja 189 (može se uplatiti na Fakultetu)

- ugovor o studiranju (dobija se na Fakultetu)

-  dokaz o uplati prve rateškolarine (u iznosu od 36.250,00 dinara) na žiro račun Fakulteta 840-1127666-05, šifra 189 (svrha uplate prva rata školarine) (može se uplatiti na Fakultetu)

- prijava boravka (za strane studente)

- dokaz da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju (za strane studente)