Podnošenje prigovora Komisiji za upis na broj bodova sa Preliminarne rang liste

Primedbe na tačnost objavljenih rezultata prijemnog ispita se podnose pismeno Komisiji za upis Fakulteta. Popunjen formular (može se dobiti u Arhivi Fakulteta) i depozit od 2000,00 din. se predaju u arhivi Fakulteta 11. jula. 2014. (od 9-14 časova) i 12. jula 2014. (od 9-11 časova). Odluke u vezi podnetih primedbi biće saopštene kandidatima 12. jula 2014. god. u 12:00 časova. Ukoliko se primedbe uvaže, kandidatima se depozit vraća u punom iznosu.