Krajnji rok za prijavu doktorske disertacije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju

Senat Univerziteta, na sednici održanoj 22.01.2014. godine doneo je zaključak o krajnjem roku za prijavu doktorske disertacije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju. Imajući u vidu odredbe Zakona o visokom obrazovanju i Statuta Univerziteta da lica koja su stekla ili steknu akademski naziv magistra nauka prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju mogu steći naučni naziv doktora nauka odbranom doktorske disertacije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog Zakona najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine, utvrđuje se krajnji rok za prijavu doktorske disertacije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i to najkasnije do 30. septembra 2015. godine.