Upis godine na SAS Farmacija 3, modul: Puštanje leka u promet za školsku 2013/14. godinu

Upis studenata na specijalističkim akademskim studijama Farmacija 3, modul: Puštanje leka u promet, obaviće se u periodu od 10.02.2014. do 14.02.2014. godine u Odseku za nastavu i studentska pitanja Farmaceutskog fakulteta u Beogradu u vremenu od 09-14 časova (utorak – petak), a ponedeljkom u vremenu od 09 – 18 časova.

Svi studenti su u obavezi da pristupe upisu, bez obzira koju godinu studija upisuju, dok im traje rok za završetak studijskog programa koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa na koji su upisani, na osnovu čl. 94. st.1. tač. 4. Zakona o visokom obrazovanju. Po Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije (Sl. glasnik RS br. 76/05) čl. 94.st.1.tač.3. studentu prestaje status studenta ukoliko ne pristupi upisu godine.

Prilikom upisa u drugu godinu (za studente koji su upisali prvu godinu školske 2012/13) potrebno je priložiti:

1. Dva obrasca ŠV-20 (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta) 

2. Semestralni list (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta)

3. Indeks (sa potpisima nastavnika iz predmeta predvidjenih planom i programom I godine)

4. Dokaz o uplati školarine (primerak uplatnice na ime prve rate školarine). Školarina po školskoj godini iznosi 181.000,00 dinara.

5. Uplatnicu na iznos od 100,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta broj 840-1127666-05, šifra 189., na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere

Kandidati koji lično snose troškove školarine imaju mogućnost da istu plate u četiri rate, s tim što su dužni da prvu ratu plate prilikom upisa, uplatnicom na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta, broj 840-1127666-05, poziv na broj 54. Kandidati kojima troškove školarine snosi pravno lice dužni su da prilikom upisa dostave podatke o pravnom licu (P.I.B, broj žiro – računa, adresa, broj faksa) kako bi se ispostavila faktura. Školarina se može uplatiti u punom iznosu ili u ratama, sledećom dinamikom: -  I rata pri upisu - II rata do 30.04.2014. godine -  III rata do 01.10.2014. godine - IV rata do 01.12.2014. godine.

Prilikom upisa školske 2013/14 godine (za studente koji su upisali prvu godinu školske 2011/12, a još nisu završili specijalističke studije) potrebno je priložiti:

1. Dva obrasca ŠV-20 (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta)

2. Indeks (sa potpisima nastavnika iz predmeta predvidjenih planom i programom II godine)

3. Semestralni list (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta).                                

4. Shodno čl. 94. st. 1. tač. 4 Zakona o visokom obrazovanju rok za završetak studijskog programa se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa na koji su studenti upisani. Studenti koji upisuju školsku 2013/14 godinu studija, uplaćuju administrativne troškove upisa u iznosu od 2.200,00 dinara pri upisu godine, na žiro račun Fakulteta 840-1127666-05, šifra 189.

5. Uplatnicu na iznos od 100,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta broj 840-1127666-05, šifra 189., na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere.