Upis studenata primljenih na specijalističke akademske studije po drugom konkursnom roku za školsku 2013/14 godinu

Upis studenata primljenih na specijalističke akademske studije po drugom konkursnom roku za školsku 2013/14 godinu obaviće se 30 i 31.10.2013. godine u Odseku za nastavu u vremenu od 09:30 do 14 časova.

Zbog potpisivanja ugovora između studenta i Farmaceutskog fakulteta, student je dužan da upisu pristupi lično.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

1.    Izvod iz matične knjige rođenih
2.    Dva obrasca ŠV-20 (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
3.    Indeks (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
4.    Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm
5.    Dokaz o uplati školarine
6.    Uplatnicu na iznos od 100,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta, na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere

Kandidati koji lično snose troškove školarine imaju mogućnost da istu plate u četiri rate, s tim što su dužni da prvu ratu plate prilikom upisa, uplatnicom na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta 840-1127666-05, šifra plaćanja 189.

Cenovnik možete preuzeti ovde.

Kandidati kojima troškove školarine snosi pravno lice dužni su da prilikom upisa dostave podatke o pravnom licu (P.I.B, broj žiro – računa, adresa, broj faksa) kako bi se ispostavila faktura.

Školarina se može uplatiti u punom iznosu ili u ratama, sledećom dinamikom:

-    I rata pri upisu
-    II rata do 1.12.2013. godine
-    III rata do 15.02.2014. godine
-    IV rata do 30.04.2014. godine

Rang listu možete preuzeti ovde.