Drugi konkursni rok za specijalističke akademske i doktorske akademske studije

Shodno dopisu prorektora za nastavu prof. dr Nade Kovačević od 23.10.2013. godine, a u vezi sa otvaranjem drugog konkursnog roka za specijalističke akademske i doktorske akademske studije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet raspisuje Konkurs za upis studenata u drugom upisnom roku za školsku 2013/14 godinu. Prijavljivanje kandidata obaviće se od 23.10.2013. godine do 25.10.2013. godine u vremenu od 09 do 14 časova, a 28.10.2013. godine u vremenu od 09 do 12 časova, preko Arhive Fakulteta. Rang lista prijavljenih kandidata biće objavljena na sajtu Fakulteta 29.10.2013. godine, a upis primljenih kandidata obaviće se 30. i 31.10.2013. godine u Odseku za nastavu u vremenu od 09,30 do 14 časova.

Kandidati koji konkurišu za upis na doktorske studije treba da ispune sledeće uslove:

- završene master akademske studije u skladu sa pravilnikom Univerziteta u Beogradu o upisu na treći stepen akademskih studija, odnosno integrisane akademske studije tj. Farmaceutski fakultet i druge fakultete predviđene studijskim programom, u obimu od najmanje 300 ESPB i sa opštom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam),
- ostvarene naučne radove u skladu sa pravilnikom Univerziteta. Za kandidate čija je opšta prosečna ocena niža od 8 (osam) dva rada objavljena u časopisima sa SCI liste, pri čemu je kandidat među prva tri autora,
- stečeno visoko obrazovanje u trajanju od najmanje osam semestara po planu i programu koji je važio do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju sa prosečnom ocenom na studijama najmanje 8,50,
- akademski stepen magistra nauka, ako ne prijavi doktorsku disertaciju u skladu sa odredbom člana 128. Zakona o visokom obrazovanju,
- strani studenti se upisuju prema opštim uslovima konkursa objavljenog od strane Univerziteta u Beogradu,
- dodatni uslov pri rangiranju kandidata:
- intervju

Kandidat strani državljanin, prilikom prijavljivanja na Konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave radi nastavka obrazovanja.
Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da Fakultetu podnese dokaze:
- potvrdu da vlada srpskim jezikom
- Kandidati strani državljani podnose sledeća dokumenta:
- Prijavni list
- Originalni izvod iz matične knjige rođenih preveden kod sudskog tumača
- Potvrda o regulisanom boravku-MUP Beograd, Odeljenje za strance, Savska 35, Beograd
- Prilikom upisa kandidat strani državljanin je dužan da dostavi potvrdu da je zdravstveno osiguran- Odeljenje za inostrano osiguranje, Nemanjina 30, Beograd

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu može da se upiše na studijski program ako mu se prizna stečena strana visokoškolska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom rasporedu.

Studenti se pri prijavi na Konkurs opredeljuju za jedan od dvanaest studijskih područja (modula).

Medicinska biohemija

Farmakologija

Farmaceutska hemija

Farmakognozija

Farmakokinetika i klinička farmacija

Farmaceutska tehnologija

Kozmetologija

Bromatologija

Toksikologija

Farmaceutska mikrobiologija

Socijalna farmacija i istraživanje farmaceutske prakse

Analitika lekova


Kandidati prilikom prijave na Konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list (dobija se u Arhivi Fakulteta) podnose overene fotokopije sledećih dokumenata: kopiju diplome i dodatak diplomi o prethodno završenom stepenu obrazovanja (ukoliko nije navedena prosečna ocena, kandidat je dužan da dostavi uverenje o ostvarenoj prosečnoj oceni, a ukoliko nema dodatak diplomi i uverenje o položenim ispitima), uverenje o znanju jednog stranog jezika od za to ovlašćene ustanove, kopiju objavljenih radova za kandidate od kojih se to zahteva prema uslovima upisa. Uz ova dokumenta dostavljaju svoju kraću biografiju. Dokumenta se podnose lično preko Arhive. O opštim uslovima Konkursa Univerziteta u Beogradu, kandidati se mogu informisati na internet stranici Univerziteta u Beogradu.

Kandidati koji konkurišu za upis na specijalističke akademske studije treba da ispune opšte uslove konkursa za upis koji je objavio Univerzitet u Beogradu i uslove propisane Pravilnikom o specijalističkim akademskim studijama na Farmaceutskom fakultetu. Strani studenti se upisuju prema opštim uslovima konkursa objavljenog od strane Univerziteta u Beogradu. Dodatni uslovi pri rangiranju: intervju.

Kandidat strani državljanin, prilikom prijavljivanja na Konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave radi nastavka obrazovanja.


Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da Fakultetu podnese dokaze:


- potvrdu da vlada srpskim jezikom
- Kandidati strani državljani podnose sledeća dokumenta:
- Prijavni list
- Originalni izvod iz matične knjige rođenih preveden kod sudskog tumača
- Potvrda o regulisanom boravku-MUP Beograd, Odeljenje za strance, Savska 35, Beograd
- Prilikom upisa kandidat strani državljanin je dužan da dostavi potvrdu da je zdravstveno osiguran - Odeljenje za inostrano osiguranje, Nemanjina 30, Beograd.
Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu može da se upiše na studijski program ako mu se prizna stečena strana visokoškolska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom rasporedu.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Industrijska farmacija ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet, kao i ostali profili kojima je Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima i Pravilnikom o proizvodnji lekova dozvoljeno da rade u farmaceutskoj industriji na proizvodnji lekova. Prednost imaju kandidati koji su zaposleni u farmaceutskoj industriji. Kandidati koji nisu završili Farmaceutski fakultet su obavezni da polože sledeće ispite: Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom i Osnovi industrijske farmacije a prema važećim Programima dodiplomskih studija na Farmaceutskom fakultetu.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Farmaceutski menadžment i marketing ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet sa ili bez radnog iskustva kao i kandidati visokog stručnog obrazovanja zdravstvenog profila i ostalih društvenih, prirodnih i tehničkih profila sa dvogodišnjim iskustvom u farmaceutskoj delatnosti.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije modul Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa ostvaruju kandidati koji imaju završen Farmaceutski fakultet, kao i kandidati koji su završili Medicinski, Stomatološki ili Fakultet Veterinarske medicine uz uslov da rade u farmaceutskoj delatnosti najmanje dve godine.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Kozmetologija ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski, Medicinski, Tehnološko-metalurški ili Hemijski fakultet. Kandidati koji nisu završili Farmaceutski fakultet polažu diferencijalne ispite.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Farmaceutska zdravstvena zaštita ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije – Farmacija 3, Puštanje leka u promet ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet, položili stručni ispit i imaju najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima proizvodnje, kontrole i registracije lekova i medicinskih sredstava.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Biološki lekovi ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet, Medicinski fakultet, Stomatološki fakultet, Fakultet veterinarske medicine i Biološki fakultet.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Biohemijska dijagnostika ostvaruju kandidati koji su završili studije farmacije ili farmacije – medicinske biohemije. Rang lista kandidata se formira na osnovu srednje ocene u toku studija.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije Toksikološka procena rizika od zagađivača životne sredine ostvaruju kandidati koji su završili Farmaceutski fakultet, Medicinski fakultet, Stomatološki fakultet, Fakultet veterinarske medicine, Biološki fakultet, Tehnološko – metalurški fakultet, Poljoprivredni fakultet i Hemijski fakultet.

Kandidati prilikom prijave na Konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list (dobija se u Arhivi Fakulteta) podnose overene fotokopije sledećih dokumenata: kopiju diplome i dodatak diplomi o prethodno završenom stepenu obrazovanja (ukoliko nije navedena prosečna ocena, kandidat je dužan da dostavi uverenje o ostvarenoj prosečnoj oceni, a ukoliko nema dodatak diplomi i uverenje o položenim ispitima). Uz ova dokumenta dostavljaju svoju kraću biografiju. Dokumenta se podnose lično preko Arhive Fakulteta. O opštim uslovima Konkursa Univerziteta u Beogradu, kandidati se mogu informisati na internet stranici Univerziteta u Beogradu.