Upis studenata primljenih na doktorske akademske studije po Konkursu za školsku 2013/14 godinu

Upis studenata primljenih na doktorske akademske studije po Konkursu za školsku 2013/14 godinu, obaviće se u periodu od 29.10.2013. do 31.10.2013. godine u vremenu od 09,30 do 14,00 časova, po sledećem rasporedu:

29.10.2013. godine od rednog broja 1 do 14 na rang listi
30.10.2013. godine od rednog broja 15 do 28 na rang listi i
31.10.2013. godine od rednog broja 29 do 42 na rang listi

Zbog potpisivanja ugovora između studenta i Farmaceutskog fakulteta, student je dužan da upisu pristupi lično.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

1.    Izvod iz matične knjige rođenih
2.    Dva obrasca ŠV-20 (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
3.    Indeks (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
4.    Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm
5.    Za samofinansirajuće studente dokaz o uplati školarine,  (primerak uplatnice na ime prve rate školarine). Školarina po školskoj godini iznosi 175.000,00 dinara.
6.    Uplatnicu na iznos od 100,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta broj 840-1127666-05, šifra 189., na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere (uplatnicu donose i samofinansirajući i studenti koji se finansiraju sa budžeta)

Kandidati koji lično snose troškove školarine imaju mogućnost da istu plate u četiri rate, s tim što su dužni da prvu ratu plate prilikom upisa, uplatnicom na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta, broj 840-1127666-05, šifra 189.

Kandidati kojima troškove školarine snosi pravno lice dužni su da prilikom upisa dostave podatke o pravnom licu (P.I.B, broj žiro – računa, adresa, broj faksa) kako bi se ispostavila faktura.

Školarina se može uplatiti u punom iznosu ili u ratama, sledećom dinamikom:

-    I rata pri upisu
-    II rata do 1.12.2013. godine
-    III rata do 15.02.2014. godine
-    IV rata do 30.04.2014. godine

Shodno Odluci o broju studenata za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija školske 2013/14 godine, koji se finansiraju iz budžeta, objavljenu u Službenom glasniku Republike Srbije broj 87 od 04.10.2013. godine, Fakultetu je dodeljeno 18 mesta za studente koji se finansiraju iz budžeta.