Upis studenata primljenih na specijalističke studije za potrebe zdravstva po Konkursu za školsku 2013/14 godinu

Za upis na specijalističke studije za potrebe zdravstva koji će se obaviti 28.10.2013. godine u vremenu od 9:00 do 14:30 h, potrebna dokumentacija je:

-    Plavi specijalistički indeks ( može se nabaviti u skriptarnici Fakulteta)
-    Dva obrasca ŠV - 20
-    Dve fotografije
-    Izvod iz matične knjige rodjenih

Specijalizacija počinje danom upisa na Farmaceutski fakultet, a završava se po savladanim veštinama utvrđenim planom i programom specijalizacija.

Kandidati koji lično snose troškove specijalizacije dužni su da školarinu uplate uplatnicom na žiro - račun Fakulteta broj 840-1127666-05, šifra plaćanja 189. Školarina za školsku 2013/2014. godinu iznosi 200.000,00 rsd i može se uplatiti na četiri jednake rate. Prva rata uplaćuje se prilikom upisa.

Kandidati kojima troškove specijalizacije snosi pravno lice, dužni su da prilikom upisa dostave podatke o pravnom licu (PIB, žiro - račun, adresu i fax), kako bi im faktura bila ispostavljena.

Rang listu možete preuzeti ovde.