Obaveštenje o održavanju pristupnog predavanja u postupku izbora u zvanje docenta za užu naučnu oblast „Botanika“

O B A V E Š T E Nj E

O ODRŽAVANjU PRISTUPNOG PREDAVANjA KANDIDATA PO RASPISANOM KONKURSU ZA IZBOR JEDNOG DOCENTA ZA UŽU NAUČNU OBLAST „BOTANIKA“ NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast „Botanika“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održati u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe 450, dana 16.07.2024. godine početkom u 09.00 časova.

Tema pristupnog predavanja je: „Metode identifikacije biljaka – značaj za Farmaciju“ .

Prijavljeni kandidat u svojstvu predavača je:

1. Dr Miloš Zbiljić, koja će svoje izlaganje početi u 09.00 časova.

pred Komisijom u sastavu:

1. Doc. dr. Danilo Stojanović, docent, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet

2. Prof. dr Violeta Slavkovska, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

3. Dr Nevena Kuzmanović, viši naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu – Biološki fakultet

Pristupno predavanje je javno.

U Beogradu 02.07.2024. godine

Iz Odseka za pravne i opšte poslove

Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beograd