Nagradni konkurs fonda Nenada M. Kostića za najbolje diplomske ili master radove iz svih oblasti čiste i primenjene hemije

Fond Nenada M. Kostića za hemijske nauke ulazi u dvadesetu godinu rada na korist nauke i nastave u Srbiji. Fond deluje kroz Upravni odbor, koji čine profesori sa univerziteta u Srbiji: dr Tatjana Ž. Verbić, sa Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta, predsednik; dr Neda M. Mimica-Dukić, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu; dr Biljana Glišić, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu; dr Igor M. Opsenica, sa Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta; dr Igor A. Pašti, sa Univerziteta u Beogradu – Fakulteta za fizičku hemiju i dr Niko S. Radulović, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.
Fond će nagraditi autore i pohvaliti mentore dva najbolja rada odbranjena u periodu od 1. aprila 2020. do 31. marta 2021. godine. Novčane nagrade iznosiće 1000, odnosno 850 evra. Nenagrađeni kandidati dobiće po jedan grafički list srpskih likovnih umetnika.
Fond će dodeliti vankonkursnu nagradu od 1.000 evra po svome izboru, bez prijavljivanja kandidata.
Konkurs traje od 15. februara do 9. aprila 2021. godine. Kandidati se na konkurs prijavljuju sami. Prijavu mogu dobiti od bilo kog člana Upravnog odbora ili pismom upućenim na e-adresu: tatjanad@chem.bg.ac.rs. Uz prijavu se prilaže po jedan primerak sledećih dokumenata:

  • biografija, ne duža od jedne strane, sa podacima o srednjoškolskom obrazovanju, univerzitetskim studijama, karijeri i eventualnim nagradama i uspesima,
  • master ili diplomski rad,
  • uverenje o odbranjenom radu,
  • uverenje o položenim svim ispitima na osnovnim i master studijama sa ocenama,
  • dve poverljive preporuke merodavnih osoba koje dobro poznaju rad kandidata, poslate na e-adresu: tatjanad@chem.bg.ac.rs
  • spisak i kopije objavljenih radova i saopštenja


Potpunu prijavu sa svim prilozima poslati u elektronskom obliku na e-adresu: tatjanad@chem.bg.ac.rs.
Upravni odbor i predsednik Fonda će vrednovati zasluge kandidata po ustaljenim merilima kao što su: naučna vrednost rada; originalnost, kvalitet i primenljivost rezultata; objavljeni i saopšteni naučni i stručni radovi, ako ih kandidat ima; komisijska ocena odbranjenog rada; uspeh na studijama i slično.
Fond namerava da dodeli nagrade i pohvale u drugoj polovini maja u Svečanoj Sali Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta, Studentski trg 12-16. Datum i okolnosti planirane svečanosti biće naknadno objavljeni u skladu sa epidemijskom situacijom. Nagrađeni kandidati i pohvaljeni mentori su obavezni da prisustvuju svečanosti. Dobitnici nagrada će izložiti svoje radove u predavanjima koja će trajati po najviše sedam minuta. Svim nagrađenim i nenagrađenim kandidatima i njihovim mentorima koji budu prisustvovali svečanosti i koji to zatraže, biće plaćeni putni troškovi. Svi prisutni biće pozvani na prijem u čast nagrađenih i pohvaljenih.
Bliža obaveštenja o konkursu mogu se dobiti od v. prof. dr Tatjane Verbić: telefon 011/3336-611, e-adresa tatjanad@chem.bg.ac.rs ili od predsednika i osnivača Fonda, prof. dr Nenada M. Kostića, čija e-adresa je nen.m.kos@gmail.com.

Prijavu možete preuzeti i ovde.